نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی مددکاری اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی.نویسنده مسئول

2 دانشیار علوم اجتماعی/جامعه شناسی/دانشگاه تهران

3 دکترای جامعه شناسی دانشگاه تهران.

چکیده

چکیده
این مطالعه به بررسی تجربه روزمره کارگران میادین میوه و تره‌بار در شهر تهران و مسائل و آسیب‌های اجتماعی مرتبط با آن می‌پردازد. داده‌های این تحقیق از طریق روش تحقیق کیفی و با استفاده از تکنیک‌های مصاحبه و مشاهده گردآوری شده است. حجم نمونه 30 نفر می‌باشد و تعداد این حجم، با رسیدن به اشباع نظری در میادین میوه و تره بار پایان یافت. یافته­های تحقیق نشان می‌دهد که کارگران میادین میوه و تره بار با مسائلی مانند پایین بودن میزان دستمزد، دوری از خانواده، نبود اوقات فراغت، نبود صنف و یا سندیکای کارگری، برخوردهای تحقیرآمیز شهروندان و مشتریان، تغذیه نامناسب و فشارهای جسمی ‌و روحی شدید مواجه‌اند. و همچنین در معرض برخی از آسیب‌های اجتماعی قرار دارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Everyday Experiences of Grocery Market Workers of Tehran with an Emphasis on Social Pathology

نویسندگان [English]

  • satar parvin 1
  • a k 2
  • m c 3

1 phd

منابع

-  پروین، ستار. (1391)، مطالعه جامعه شناختی آسیب پذیری کارگران مهاجر فصلی در شهر تهران، پایاننامهدکتری دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران.
-  پور احمد، احمد؛ کلانتری، محسن. (1381)، نقش مهاجرین در نوع و میزان جرائم ارتکابی شهر تهران، نامهعلوماجتماعی، شماره 20.
-  دیوید، هریس. (1392)، مفاهیم کلیدی در مطالعات اوقات فراغت، ترجمه: محمد سعید ذکایی و ثنا چاوشیان، انتشارات تیسا.
-  دورشمیت، یورک. (1392)، زندگی­هایروزمرهدرشهرهایجهانی، ترجمه: علیرضا مرادی، انتشارات تیسا، با همکاری معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران.
-  صادقی فسایی، سهیلا. (1385)، ارائه یک الگوی مفهومی‌برای مسائل و انحرافات اجتماعی و ارائه راه حل‌های کاهش آن در عسلویه، مجلهانجمنجامعهشناسی، شماره 2.
-  علاءالدینی، پویا و همکاران. (1389)، جابجایی جمعیت و اچ ای وی، مجلهبررسیمسائلاجتماعیایران، شماره سوم
-  مشفق، محمود؛ علی یار احمدی. (1386)، مهاجرت کارگری، اشتغال در بازار کار غیررسمی‌و آسیب پذیری ناشی از آن، مجلهانجمنجمعیتشناسی.
-  موکرجی، شکر. (1390)، مهاجرتوتباهیشهری، ترجمه: فرهنگ ارشاد و عبدالله سالاروند، انتشارات جامعه­شناسان.
-   Augé, M. (1995). Non-places: introduction to an anthropology of super-modernity, London: Verso
-   Berger, P. L. , Berger, B. and Kellner, H. (1974). The Homeless Mind: Modernization and Consciousness. Harmondsworth: Penguin.
-   Cassirer, E. (1953). The Philosophy of Symbolic Forms. Vol. I ‘Language’. New Haven and London: Yale University Press.
-   Cassirer, E. (1970). An Essay on Man: An Introduction to a Philosophy of Human Culture. NewHaven and London: Yale University Press.
-   Chen, Xinguang et al. (2004). Cigarette smoking among rural-to-urban migrants in Beijing, China. Preventive Medicine 39. 666– 673
-   Giddens, A. (1994). The Consequences of Modernity. Cambridge: Polity.
-   Hall, Stuart. (1996). question of cultural identity, in book 'Modernity and it Futures', Cambridge: Polity Press
-   Ma,Guoam. (2001). population migration and crime in Beijing, china in crime and social control in changing china edited by jlan Hong liu
-   Puri, M and J. Cleland. (2006). Sexual behavior and perceived risk of HIV/AIDS among young migrant factory workers in Nepal, Journal of Adolescent Health, Published by Elsevier Ltd
-   Shukai, Zhao. (2000). criminality and the policing of migrant workers. The china journal. No43
-   Yang,t et al. (2009). Smoking patterns among Chinese rural–urban migrant workers, Public Health 123
-   Wolcott, H. (2008a). Writing up qualitative research (3rd ed.). London: Sage Publication.
-   Wolcott, H. (2008b). Ethnography: A way of seeing (2nd ed.). Lanham: Alta Mira Press.