نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مددکاری اجتماعی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

2 مددکار اجتمکاعی بیمارستان مدرس.نویسنده مسئول

3 کارشناس ارشد جامعه شناسی دانشگاه شاهد

چکیده

چکیده
مطالعه و بررسی وضعیت ابعاد سلامت جانبازان شیمیایی  کشور از هر نظر حائز اهمیت است و توجه به اصل فردیت و مشارکت در ارائه خدمات و تعیین وضعیت جانبازان نیز از اهمیت بسزایی برخوردار است. مطالعه حاضر به بررسی تأثیر ویژگی‌های شخصیتی بر میزان سلامت اجتماعی جانبازان شیمیایی و به دنبال آن تعیین رابطه و سهم نسبی هر یک از این ویژگی‌ها در تبیین سلامت اجتماعی آنان می‌پردازد. پژوهش حاضر از نوع پژوهش‌های همبستگی بوده که با ابزار پرسشنامه (کییز و شخصیتی نئو) و روش پیمایش انجام شده، جامعه آماری شامل کلیه جانبازان شیمیایی شهرستان سردشت بوده (400 نفر) که با توجه به محدود بودن تعداد نمونه از روش تمام شماری استفاده شده است. بخشی از نتایج بدست آمده حاکی از آن است که از بین عوامل شخصیتی مرتبط با سلامت اجتماعی، برونگرایی با (28) درصد، انعطاف پذیری با (14) درصد، با وجدان بودن با (15) درصد، دلپذیری با (14) درصد تبیین کننده سلامت اجتماعی جانبازان شیمیایی بودند، توجه به اصول مشارکت و فردیت در ارائه خدمات بنیاد شهید، توسعه اشتغال، ایمن سازی و مشارکت هر چه بیشتر جانبازان شیمیایی در جامعه از مهمترین پیشنهادات جهت افزایش میزان سلامت اجتماعی جانبازان شیمیایی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Study of The Effect of Personality Traits on The Social Health of Chemically Poisoned Veteransof The City of Sardasht

نویسندگان [English]

  • a h 1
  • b kh 2
  • f m 3

چکیده [English]

A Study of The Effect of Personality Traits on The
Social Health of Chemically Poisoned Veteransof The
City of Sardasht
Amir Mahmood Harirchi1
Behzad Khedri2
Faridehasadat Momeni Masoole3
Date of Receive: 2014/5/26
Date of Accept: 2014/10/23
Abstract
Studying the health status of chemically poisoned war veterans of our country
is of substantial importance. This study examined the relationship between
personality traits and the social health of chemically poisonedveterans of the Iran-
Iraq war and also investigated the relationship between the relative contributions of
each of these traits in explaining social health. This study is a correlational study
with questionnaires and a survey method. The population included victims of
chemical warfare in the city of Sardasht and Stratified Disproportionate sampling
and the Cochran formula of 400 participants were recruited.The results indicated
that the social health of victims with an average of 99.28 was at a moderate level,and
among all the personality traits studied, extraversion(28%) ,flexibility (14%),
conscience (15%) and amiability(14%) were significantly related to social
health.Regression analysis also showed that 34 percent of the Dependent variability
is explained by the characteristics of personality. Considering the principles of
involvement and individuality in the services provided by the Martyr Foundation,
improving employment, improving immunization and involving chemically
poisoned veterans of war in social activities are the most important factors in
improving social health among this group.
Key Words: Social health, Personality traits, Chemically poisoned veterans of war

منابع
-  آشتیانی، علی و همکاران. (1386)، بررسی علائم روانشناختی و عزت نفس در جانبازان شیمیایی سردشت، فصلنامه طب نظامی، شماره 5.
-  تولایی، سید عباس. (1381)، بررسی سلامت روانی مجروحین شیمیایی سردشت، فصلنامه پایش، شماره 22 تولایی، سید عباس. (1384)، ویژگی‌های شخصیتی و سلامت روان بیماران کلیوی، مجله روانشناسی، سال نهم، شماره 4.
-  جوادی، مرتضی. (1383)، شناسنامه سلامت جانبازان شیمیایی، مجموعه مقالات اولین کنگره بررسی پیامدهای کاربرد سلاحهای شیمیایی، تهران، دهم تیر ماه.
-  حقدادی، غلام، پرچمی، مریم. (1372)، بررسی مقایسه‌ای جانبازان با علائم سایکولوژیک بین دو گروه شیمیایی و غیر شیمیایی، مجموعه مقالات همایش بررسی عوارض روانی ناشی از جنگ، تهران: موسسه چاپ و نشر بنیاد.
-  سام آرام، عزت الله. (1391)، نظریه‌های مددکاری اجتماعی، تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی.
-  فرزین راد، بنفشه؛ اصغر نژاد، علی؛ حبیبی، مجتبی. (1388)، مفایسه راهبردهای مقابله‌ای و ویژگی‌های شخصیتی در بین دانشجویان افسرده و غیر افسرده، مجله علوم رفتاری، دوره 4، شماره 1.
-  کاویانی، نسترن. (1390)، بررسی رابطه سلامت اجتماعی و سرمایه اجتماعی دانشجویان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شاهد.
-  کرمی، غلامرضا، امیری، ماندانا، عاملی، جواد، کچویی، حسین. (1385)، بررسی وضعیت سلامت روانی جانبازان شیمیایی ناشی از گاز خردل، فصلنامه طب نظامی، شماره 7.
-  گنگرلو، مریم. (1387)، سنجش میزان سلامت اجتماعی دانشجویان شاهد و غیر شاهد دانشگاه علامه طباطبائی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبائی.
-  مامورت، مایکل، ویلکسون، ریچارد. (1387)، مولفه‌های سلامت اجتماعی، ترجمه علی منتظری، تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی.
-  محمدزاده، عبدالله. (1391)، اثربخشی آموزش مهارت حل مسئله بر سلامت روان جانبازان شیمیایی شهرستان سردشت، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبائی.
-  محمدی، مهدی، نوری، علی. (1372)، بررسی اختلالات شایع روانی در مجروحین شیمیایی، مجموعه مقالات همایش بررسی عوارض روانی ناشی از جنگ، تهران: موسسه چاپ و نشر بنیاد.
-  موسوی، بتول؛ منتظری، علی؛ سروش، محمد رضا. (1386)، کیفیت زندگی جانبازان مبتلا به ضایعه نخاعی، مجله پایش، شماره 13.
-  نعمت زاده، کاظم، درتاج، فریبرز،  حسن زاده، علی. (1385)، احساس ذهنی سلامتی و عوامل جمعیتی آن در دانشجویان کرمان، مجموعه مقالات سومین سمینار سراسری بهداشت و روان دانشجویان، انتشارت رشد.
-  وفایی، بهرام. (1382)، بررسی میزان شیوع و شدت افسردگی در جانبازان شیمیایی جنگ تحمیلی در تبریز، مجله طب نظامی، شماره 11.
-  Ambler, V. M. (2006). Who Flourishes in College? Using Positive Psychology and Student Involvement Theory to Explore Mental Health among Traditionally Aged Under Graduates, In Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree Doctor of Philosophy. A Dissertation Presented to the Faculty of the School Education the College of William and Mary, Psychological Inquiry, 6 (1), pp: 75-80.
-  Blanco, Amalio & Diaz. Dario. (2007).  Social order and mental health: a social  well-being approach, Autonomy university of Madrid, psychology in Spain,vol.11 (5), pp: 117-131.
-  Callaghan, Lisa. (2008). Social Well-Being in Extra Care Housing: An Overviewof the Literature, personal social service research unit, established at the university of Kent an Canterbury, www.ukc.ac.uk/PSSRU.
-  Carr, A . (2004). Positive Psychology: The Science of Happiness and Human Strengths (1st edition), Published by New York: Brunner-Routledge.pp:192-193.
-  Cicognani, Elvira & Pirini, Claudia. (2007). Social Participation, Sense of Community and Social Well Being: A Study on American, University Students, Springer Science Business Media B.V,vol.16 (9), pp: 97-112.
-  Constance, MP & David, PR. (2001). Veterans at risk: Relationship of Mustard agents Lewisite exposure to Psychological dysfunction, edited by Committee on the survey of health effects of Mustard Gas and Lewisite, Institute of Medicine. Washington DC, pp: 199-215.
-  Deneve, K & Cooper, H. (1998). The happy personality: a meta-analysis of 137 personality trait & subjective, well-bieng psychological, bulition, vol.124 (17), pp:197-219.
-  Hashemian, F. Khoshnood, K. Desai, M. Falahati, F. Kasl, S. ( 2006). Anxiety, Depression, and Posttraumatic Stress in Iranian Survivors of Chemical Warfare. JAMA, vol.296 (5), pp: 560-66.
-  Hayes, N & Joseph, S. (2002). big five correlates of 3 measures of subjective well-bieng. Personality & individual differences. Vol.33 (9), pp:1325-1342.
-  Henderie, H. C. Albert, M. S. Butters, M. Gao, S. Knopman, D. S. Launer, L. et al. (2006). The NIH cognitive and emotional health project: Report of the criticalevaluation study committee Alzheimer & Dementia, Developmental Psychology, vol.10 (3), pp:12-32.
-  Hermon, D. A, Hazler, R.J. (1999). Adherence to a Wellness Model and Perceptions of Psychological Well Being, Journal of Counseling and Development, vol.77 (3) pp:339-343.
-  Huppert, Felicia & Marks, nic & clark, Andrew &etal. ( 2006). personal and social well-being module for the European social survey, A thesis submitted to the faculty of San Francisco State University.
-  James, C. A & Romana, J. R. (2001). Psychological casualties resulting from chemical and biological weapons. J Military Medicine, vol.10 (6), pp:482-488.
-  Katschnig, H & Krautgartner, M. (2002). Quality of life:A new dimension in Mental Health Care, Psychiatry in society, vol.17 (9), pp:171-85.
-  Kawana, N & Ishimatsu, S & Kanda, K. (2001). Psycho- Phisiological effects of the Terrorist Sarin attackon the Tokyo Subway system. J MilitaryMedicine, vol.23 (11), pp:166-178.
-  Keyes, C .L .M & Shapiro, Adam. (2004). social well-being in the United States: A Descriptive Epidemiology.
-  Keyes, C .L .M. (1998). Social Well-being, Social Psychology Quarterly, vol. 61 (21), pp: 121-141.
-  Keyes, C .L .M. (2006). Mental health in adolescents: is Americas youth flourishing? American Journal of Orthopsychiatry, vol. 76, pp: 395-402.
-  Larson, J. S. (1996). The World Health Organization definition of health: Social versus spiritual health, Social Indicators Research, vol.38 (13), pp:181-192.
-  Miringof, Marc & Miringof, Marque-Luisa. (1999). The Social Health of the Nation: How America Is Really Doing, Oxford, London.
-  Monk, E. M. & Mahmood, Z. (1999). Student mental health: A pilot study. Counselling Psychology Quarterly, vol.12 (2), p:199-210.
-  Parry, S & Patricia, M. (1987). A study of the relationship between visitation and the perceived social well-being of nursing home residents, Ph.D Thesis. University of Organ.
-  Riff, C. E. (1996). Psychiatric disorders in America: the epidemiological catchment area study. Newyork:free press.
-  Ross, S. E. & Neibling, B. & Heckert, T. (1999). Sources of stress among college students. College Student Journal,vol.33 (2), pp:312- 317.
-  Sawatzky, R & Chiu, L. (2005). A metaanalysis of relationship between spirituality and quality of life, Social Indicators Research, vol.72 (16), pp:153-188.
-  Shapiro, Adam & Keyes, Corey, L .M. (2007). Marital Status and Social Well-Being: Are the Married Always Better Off? Springer Science Business Media B.V.
-  Solberg, Y & Alcalay, M & Belkin, Ocular. (1997). injury by Mustard gas. Survy Ophthalmol, vol.41 (6), pp:461-466.
-  Wissing, T. F & Fouri, A. (2000). Spirituality as a Component of Psychological Well-being, 27th International Congress of Psychology, 23-28 July, Stockholm, Sweden.
-  World Health organization (WHO). (1979). Health for all,Sr.No5.