نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه جامعه شناسی دانشگاه ازاد اسلامی واحد گرمسار

2 دانشیار جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

3 استادیار جامعه شناسی گروه جامعه شناسی دانشگاه ازاد اسلامی واحد گرمسار

10.22054/rjsw.2024.75620.713

چکیده

هدف از این پژوهش شناسایی شرایط منجر به تکرار جرم در زندان است. برای دستیابی به این هدف از روش مردم‌نگاری استفاده شد. گردآوری اطلاعات از طریق مصاحبه با 20نفر از زندانیان مرد با سابقه بازگشت مجدد به زندان، به‫عنوان مطلع و نیز مشاهده میدانی به همراه مطالعه اسناد انجام شد. یافته‫ها نشان داد که زندان دارای یک سازوکار رسمی مواجهه با زندانی است که در پنج سطح عمل می‫کند، این سطوح عبارتند از: تامین نیازهای زیستی زندانی، پذیرش و ارزیابی، ارائه آموزش‫ها، حمایت و مراقبت ونیز ارتقای روابط اجتماعی زندانی. همچنین تجزیه و تحلیل مصاحبه‌ها منجر به ظهور پنج مقوله اصلی شد که عبارتند از: برچسب زندانی و تجربه طرد اجتماعی، تراکم زندانیان، عدم طبقه‌بندی محافظت‫کننده زندانیان، ناکارآمدی نظام‌های حمایتی و مراقبتی، آموزش ناکارآمد و غیرموثر. بند به عنوان مرکز دریافت خدمات زیستی و حمایتی رسمی، هم‫زمان مرکز دریافت حمایت‫ها و آموزش‫های غیررسمی است. زندانیان مرد بازگشته به زندان عملا با نظام جامعه‫پذیری غیررسمی همسو شده و نظام رسمی از کارآمدی لازم برای برقراری ارتباط با این گروه از زندانیان برخوردار نیست. سازوکار رسمی موجود نیز قادر به نیل به اهداف تعیین شده خود نیست.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The inefficiency of Retraining of the prisoners in the prison: A study on male prisoners returning to prison

نویسندگان [English]

  • Shahmir Sahebi 1
  • Soheila Alirezanejad 2
  • Habib Karimian 3

1 Department of Sociology, Islamic Azad University, Garmsar Branch

2 Associate Professor of Sociology, Islamic Azad University, Garmsar Branch

3 assistant professor of sociology Islamic Azad university Garmsar Branch

چکیده [English]

The purpose of this research is to identify the conditions leading to recidivism in prison. An ethnographic method was used to achieve this goal. Information was collected through interviews with 20 male prisoners with a history of returning to prison as informants, field observation, and the study of documents. The findings showed that the prison has an official mechanism for dealing with the prisoner that operates at five levels: meeting the prisoner's biological needs, receiving and evaluating, providing training, support, and care, and improving the prisoner's social relations. Also, the analysis of the interviews led to the emergence of five main categories: the prisoner label and the experience of social exclusion, the density of prisoners, the lack of protective classification of prisoners, the inefficiency of support and care systems, and inefficient and ineffective education. The ward provides informal support and training as a center for receiving official biological and support services. Male prisoners returning to prison are practically aligned with the informal socialization system, and the official system does not have the necessary efficiency to communicate with this group of prisoners. The existing official mechanism is also unable to achieve its set goals. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Inefficiency"
  • "Prison Institution"
  • "Resocialization"
  • "Recidivism"."imprisoned"