نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علو ماجتماعی دانشگاه یاسوج

2 قاضی دادگاه

10.22054/rjsw.2024.73978.679

چکیده

امروزه گسترش وابستگی به مواد در عرصه ملی و بین المللی هزینه های زیادی برای دولتها دربر داشته‌است که لازم است برای کاستن از این حجم هزینه، تحقیقات اجتماعی و حقوقی انجام گیرد. هدف از پژوهش حاضر مقایسه ساز و کار مصرف مواد و سیاستگذاری هایی که در این خصوص در ایران و برخی کشورها انجام گرفته می باشد تا بدین وسیله دریابیم موفقیت سیاستهای کلی کشورها در مهار اعتیاد به مصرف مواد چگونه و به چه عواملی بستگی دارد. روش انجام پژوهش در تحقیق حاضر تحلیل ثانویه می باشد. شواهد آماری و اسناد و کتب مرتبط با موضوع مصرف مواد و مطالعه سیاستگذاریهای مرتبط با آن، منابع انجام این پژوهش هستند. در این پژوهش یافته‌ها در 4بخش مقایسه وضعیت مصرف مواد در ایران با سایر کشورها، مصرف مواد و برخی شاخصهای رفاه و توسعه انسانی، سیاستهای کلی در حل مساله مصرف مواد در ایران و جهان و پویایی بازار مواد در جهان بدست آمد. این پژوهش نشان داد مصرف مواد در ایران و جهان رو به افزایش است و روند آن غلبه روانگردانها بر مواد با منشا طبیعی است. در این رو به تزاید بودن، سیاستگذاری های مبتنی بر مبارزه با کاهش عرضه و یا کاهش تقاضا بدون تقویت زیرساختهای حیات اقتصادی و اجتماعی یک جامعه تنها به افزایش هزینه های اعتیاد در جامعه می‌افزاید. لذا تجارب سیاستگذاری کشورهای دارای مصرف مواد کم گویای ان است که این موضوع نیازمند فرهنگ سازی و تقویت بنیان اقتصادی اجتماعی جامعه است نه مبارزه با معلول.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Comparison of drug abuse mechanism and policies related to it in Iran and other countries of the world

نویسندگان [English]

  • Maryam Mokhtari 1
  • Hossein Jafari Mehr 2

1 Department of social sciences in Yasouj university

2 Judge

چکیده [English]

Today, the spread of dependency on drugs in the national and international scope imposes a lot of costs on governments, and it is essential to carry out social and research to reduce these costs. This research uses a structural perspective to answer the questions. What is the state of fighting against drug addiction in Iran? Furthermore, the research compares Iran with some other countries to reveal the weaknesses and strengths of fighting against drug addiction in Iran. The research has made use of the secondary analysis method. The written documents and the existing statistics available in international organizations have been employed to answer the questions. The findings were analyzed in four segments including comparing the situation of drug abuse in Iran and other countries, drug abuse and some indicators of human and welfare development, general policies in solving the problem of drug abuse in Iran and the world, and finally the dynamics of the drug market in the world. the research showed that drug abuse is increasing in Iran and the world, and psychedelics are dominant over drug abuse. In this path, policies based on fighting the reduction of supply and demand of drugs just increase the costs of drug addiction in society if they don’t consider strengthening the economic and social infrastructure of the society. Therefore, the policy-making experiences of countries with low drug abuse show that solving drug abuse requires culturalization and strengthening of the socio-economic foundation of the society. In other words, fighting against causes not effects.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Drug abuse
  • Psychedelics
  • Social pathology
  • Policy making
  • Development indicators