نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه شناسی ،واحد گرمسار،دانشگاه آزاد اسلامی ،گرمسار،ایران

2 دانشیار جامعه شناسی،واحد گرمسار،دانشگاه آزاد اسلامی ،گرمسار،ایران

3 استادیار جامعه شناسی ،واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی ،گرمسار،ایران

10.22054/rjsw.2023.72094.654

چکیده

این مقاله در پی پاسخگویی به این پرسش است که «زندانیان مرد زندان‮پذیر شده چگونه نهادهای خانواده و مدرسه را تجربه کرده‮اند؟ آیا این تجربه آنان را به انحراف سوق داده است؟‬‬» این پژوهش با استفاده از رهیافت کیفی نظریه بنیانی انجام شده است وگردآوری اطلاعات از طریق مشاهده و مصاحبه‌های نیمه‌ساخت یافته با ۲۰ نفر از زندانیان مرد 33 تا 05سال که تجربه ارتکاب جرم و بازگشت مجدد به زندان را داشتند، انجام شد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که زندانیان مرد که بارها به زندان بازگشته‌اند در دو الگوی پارادایمی متفاوت «نوجوانان سرگشته» و «جاه‌طلب‌های بی ابزار» قرار می‌گیرند. هر دو پارادایم حکایت از ناکارآمدی نهادهای خانواده و مدرسه دارد. حاصل هر دو پارادایم زندان‌پذیری است. در پارادایم اول، خانواده و مدرسه به عنوان نهادهای اصلی اجتماعی کننده فرد، آمادگی لازم را برای مواجهه با هیجانات شدید دوران نوجوانی در فرد ندارند. در پارادایم دوم، فرد هیجانات دوران نوجوانی را آسان‌تر طی می‌کند اما در عین حال آماده مواجهه با چالش‌های جدیدتر در خانواده، شغل و تحصیلات نیست. نکته مهم آن است که همه افراد زندان‌پذیر شده لزوما از درون خرده‌فرهنگ بزهکار ظاهر نشده‌اند، بلکه ناکارآمدی نهادهای خانواده، مدرسه و اجتماع محلی منجر به آن شده‌است که فرآیند جامعه‌پذیری افراد حتی در خانواده‌های به‌هنجار ناقص و ناکارا باشد. در این میان سازمان رسمی زندان تنها فرآیند جامعه‌پذیری ناکارآمد را تکرار و سازمان غیررسمی زندان، نهایتا اجتماعی را که فرد به آن احساس تعلق دارد در اختیار او قرار می‌دهد.‬‬

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Malfunctioned Institutions of Family and School; A study about the Male Imprisoned Prisoners

نویسندگان [English]

  • Shahmir Sahebi 1
  • Soheila Alirezanejad 2
  • Habib Karimian 3

1 Department of Sociology, Islamic Azad University, Garmsar Branch

2 Associate Professor of Sociology, Islamic Azad University, Garmsar Branch

3 assistant professor of sociology Islamic Azad university Garmsar Branch

چکیده [English]

The precise question of this article is,” How did imprisoned male prisoners experience family and school? Did these experiences lead them toward social deviance? ether the prison can stop the cycle of returning to the prison of male prisoners. This research was conducted using the qualitative approach of grounded theory. Data were collected through observation and semi-structured interviews with 20 male prisoners aged 35 to 50 who had experienced committing a crime and returning to Prison. In this review, the theories of Foucault, Sutherland, Gottfredson, and Hirschi were considered for theoretical sensitivity. The research findings show that the male prisoners who have returned to prison often fall into two paradigms of "disoriented youth" and "ambitious without tools.” The result of both paradigms is imprisoned. In the first paradigm, family and school, as the primary socializing institutions, are not prepared to face the intense sexual desires of these young men. The young men were categorized as violented people against the rules. In the second paradigm, the young man goes through the excitement of adolescence more quickly, but at the same time, he is not ready to face newer challenges in the family, job, and education. The important thing is that all the people admitted to prison did not necessarily appear from within the delinquent subculture. Still, the inefficiency of family and, school, led to the fact that the person's lack of preparation to face the ups and downs of life is incomplete and ineffective.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Imprisoned"
  • "Repeat Offense"
  • "Institutional malfunctioned"
  • "Grounded Theory"