نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار روانشناسی، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی، تنکابن، ایران.

2 گروه علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

3 کارشناس ارشد روان شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، تنکابن، ایران

10.22054/rjsw.2023.68245.598

چکیده

مقاله با هدف بررسی رابطه حمایت اجتماعی ادراک شده و امید با سازگاری پس از طلاق در بین زنان مطلقه انجام یافته. جامعه آماری شامل 192 زنان مطلقه تحت پوشش کمیته امداد که از بین آن ها 150 نفر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. روش تحقیق توصیفی و همبستگی بود. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های استاندارد حمایت اجتماعی ادراک شده زیمت و همکاران (1988)، پرسشنامه امید اشنایدر و همکاران (1991) و مقیاس سازگاری طلاق توسط فیشر (1976) استفاده گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزارSPSS و با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندمتغیره انجام یافت. یافته ها نشان داد: بین حمایت اجتماعی ادراک شده و امید با سازگاری پس از طلاق در بین زنان مطلقه رابطه مثبت و معناداری01/0P< وجود دارد و این دو متغیر توانستند که 53 درصد از تغییرات سازگاری پس از طلاق را تبیین نمایند. نتیجه: زنان مطلقه ای که از منابع حمایتی لازم برخوردارند و امیدوار هستند بهتر می توانند به سازگاری پس از طلاق دست یابند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Relationship Between Perceived Social Support and Hope to Adjustment After Divorce Among Women Divorced (Case study: Divorced women under the auspices of the Masal County Relief foundation)

نویسندگان [English]

  • mohammadreza zarbakhsh 1
  • Alireza Ghorbani 2
  • Azita Yaghobi 3

1 Department of Psychology, Tonekabon Branch, Islamic Azad University, Tonekabon, Iran

2 Department of Social Sciences, Payam Noor University, Tehran, Iran.

3 Master of Psychology, Islamic Azad University, Tonekabon, Iran

چکیده [English]

This study aimed to investigate the relationship between perceived social support and hope with post-divorce adjustment among divorced women. The statistical population of the study was 192 divorced women under the auspices of the imam Khomeini Relief foundation of these, a sample of 150 women was selected using simple random sampling method. The type of research was descriptive and its method was correlated. To analyze the results, parametric inferential statistics such as regression, Pearson correlation and multiple methods were used. In order to collect data, standardized perceived social support questionnaires (Zimm et al., 1988), Omid Schneider et al. (1991) and Divorce Adjustment Scale (Fischer 1976) were used. Findings showed that there was relationship between perceived social support and hope with post-divorce adjustment among divorced women. There was a relationship between perceived social support with post-divorce adjustment among divorced women. There was a relationship between hope with post-divorce compatibility among divorced women.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Perceived Social Support
  • Hope
  • Post-Divorce
  • Divorced Women