نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد جامعه شناسی

2 استادیار دانشگاه رازی

10.22054/rjsw.2023.73962.678

چکیده

مسأله اصلی این مکتوب فهم تفسیری تلقی زنان کرمانشاه از چرایی پدیده آزار خیابانی در این شهر است. این مسأله وجهی اکتشافی دارد و چارچوب کلان تحلیل توجه به مناسبات کلان محاط بر این پدیده بوده است. روش تحقیق متناظر با موضوعات اکتشافی و متکی بر نظریه زمینه‌ای است. جمع‌آوری داده‌ها با تکنیک مصاحبه نیمه‌ساختاریافته و انتخاب نمونه با رویکرد نظری و ابعاد مسأله انجام شده است. داده‌های تحقیق با کدگذاری سه‌مرحله‌ای دسته‌بندی شده تا دلالت‌های پنهان داده‌ها را آشکار کند.
نتیجه‌ تحقیق با مقولات چیستی آزار، ابعاد و اوصاف آن، چرایی پدیده، تیپ مزاحمین و راهکارهای رفع آن، آزار را پدیده‌ای حاصل تفاوت جایگاه اقتصادی-اجتماعی عاملان و قربانیان آزار معرفی می‌کند. از نظر پاسخگویان مزاحمین افرادی هستند با سطح اجتماعی پایین، فاقد آموزش، فاقد مهارت و دارای کمبودهایی که با آزار خیابانی درصدد جبران آن هستند. آزار بر اساس زمینه‌ی وقوع و تیپ اجتماعی عاملان با رعایت احترام متقابل و هم‌سنخی دو طرف می‌تواند نوعی تعامل باشد. مناسبات اجتماعی فراتر از جنسیت و رابطه دو جنس علت اصلی پدیده آزار خیابانی است و راهکار کاهش آن برابری همگان در دسترسی به نیازهای اساسی از جمله ازدواج است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Street Harassment ; An Interpretation of the perception of women in Kermanshah)

نویسندگان [English]

  • ghorbani kousar 1
  • mohamad farhadi 2
  • nader amiri 2

1 M.A of sociology

2 assistant professor/ Razi university

چکیده [English]

The main issue of this interpretative letter is the opinion of the women of Kermanshah on why the phenomenon of street harassment occurs in this city. This problem is exploratory and the macro analysis has paid attention to the macro relationships surrounding this phenomenon. The research method corresponds to exploratory topics and relies on the theory of contexts. Data collection has been done with semi-structured interview technique and sample selection with theoretical ideas and problem selection. Research has categorized the data by coding categorical steps to uncover hidden meanings.
The result of the research with the categories of what is harassment, the result and its characteristics, why the phenomenon, the type of intruders and solutions to solve it, harassment is caused by the difference in socio-economic location of perpetrators and victims. According to respondents, intruders are of low social level, uneducated, lacking skills and have people who are trying to make up for it with street harassment. Harassment can have such features based on the background and social type of the perpetrators, with mutual respect and equality of both sides. Social relationships beyond gender and the relationship between the two sexes are the main cause of the phenomenon of street harassment, and the way to reduce it is equality for everyone in access to basic needs, including marriage.

کلیدواژه‌ها [English]

  • street harassment
  • women
  • Kermanshah
  • inequality
  • Gender