نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مطالعات زنان دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

2 هیات علمی گروه مطالعات زنان دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

افزایش تنش‌های زناشویی، مشکلات مرتبط با سلامت روان برخی زنان متاهل و افزایش روابط فرازناشویی، این سوال را به دنبال دارد که نارضایتی جنسی در زنان تا چه میزان در این تنش‌ها موثر بوده و پیامد‌های این ناکامی‌ها چیست؟ در برخی تحقیقات، اگر چه به این موضوع از ابعاد مختلفی پرداخته شده اما خلاء نگاه جامع روان شناختی و جامعه شناختی در زمینه پیامد‌های ناکامی جنسی زنان مشهود است، از اینرو در این مقاله به درک زنان متاهل از ناکامی جنسی و آثار آن اعم از فردی، میان فردی و اجتماعی پرداخته شده است. رویکرد پژوهش کیفی و روش انجام آن مصاحبه ژرفا‌نگر بوده و یافته‌ها با نگرش پدیدارشناسانه مورد تحلیل قرار گرفته است. برای انجام مصاحبه، نمونه‌‌ها از بین زنان مراجعه کننده به مراکز مشاوره به صورت آگاهانه انتخاب شده‌اند. در مجموع برای رسیدن به حد اشباع با 35 نفر در جلسات یک الی دو ساعته، مصاحبه‌ی عمیق نیمه‌ساختار-یافته انجام گردید. نتایج حاصل از مصاحبه‌ها در چهار مقوله اصلی درک از ناکامی، پیامد‌‌های فردی، پیامد‌های میان‌فردی و اجتماعی دسته بندی گردید که بیانگر ادراک متفاوت زنان متاهل از ناکامی جنسی بود و موجب واکنش‌هایی چون اضطراب، افسردگی، انزوا، درگیری، طلاق عاطفی، میل به برقراری رابطه فرازناشویی در آنها گردیده بود .

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The study of perception of Married Women Facing Sexual Failure and Its Consequences

نویسندگان [English]

  • Leila Bahrami 1
  • Tooba Shakeri 2

1 Department of Women Studies, Tarbiat Modares University، Tehran, Iran.

2 Faculty of Women's Studies Department of Tarbiat Modares University

چکیده [English]

Increasing marital tensions, mental health problems of some married women, and increasing extramarital affairs raise the question of how effective sexual dissatisfaction in women is in these tensions and what are the consequences of these failures? In some studies, although this issue has been addressed from different dimensions, but the lack of a comprehensive psychological and sociological perspective on the consequences of female sexual failure is evident, so in this article, married women understand sexual failure and its effects. It deals with individual, interpersonal and social.
The qualitative research approach and the method of conducting it were in-depth interviews and the findings were analyzed with a phenomenological approach. For the interview, samples were consciously selected from women referring to counseling centers. A total of semi-structured in-depth interviews were conducted with 35 people in one- to two-hour sessions to reach saturation.
The results of the interviews were categorized into four main categories of perception of failure, individual consequences, interpersonal and social consequences, which showed different perceptions of married women about sexual failure and caused a reaction. چون Anxiety, depression, isolation, conflict, emotional divorce, desire to have an extramarital affair.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Phenomenology
  • Sexual Satisfaction
  • Marital Relationships
  • Sexual Relationships
  • Sexual Failure