نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه جامعه شناسی ، دانشکده علوم اجتماعی ، دانشگاه یزد، یزد، ایران

2 گروه جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه یزد، یزد، ایران

چکیده

همه‌گیری کوئید 19 ایران و همه کشورها را تحت تأثیر قرارداده است. هدف: مطالعه حاضر، واکاوی درک و تفسیر شهروندان ایرانی از این همه‌گیری در مرحله نخست می‌باشد. روش شناسی: مطالعه به روش کیفی انجام شد و داده‌ها در ماه‌های اسفند 1398و فروردین 1399 با معیار اشباع با 20 شهروند و به روش مصاحبه نیمه ساختاریافته گردآوری شد. برای تجزیه‌وتحلیل آن‌ها از روش تحلیل تماتیک استفاده‌شده است. یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که مردم از بحران به وجود آمده در کشور نوعی اضطراب اجتماعی را تجربه می‌کنند. نحوه عملکرد دولت و مدیریت آن توسط مراجع زیربط باعث نارضایتی و نوعی بی‌اعتمادی عمومی‌شده است. این بی‌اعتمادی نسبت به رسانه‌ها نیز وجود دارد. تأثیرات همه‌گیری روی مشاغل و مشکلات معیشتی نوعی فضای اجتماعی پراضطرابی را به وجود آورده است. بااین‌وجود، شکل‌گیری فضای صمیمیت در خانواده‌ها و خودسازی معنوی از تجارب مثبت مشارکت‌کنندگان در این پژوهش بود. پنج مضمون اصلی پژوهش مدیریت بحران، بی‌اعتمادی اجتماعی، اقتصاد ویروس، فشارهای روانی- بهداشتی بازاندیشی مثبت استخراج گردید. نتیجه گیری: بر اساس نتایج پژوهش، در همه‌گیری فعلی و آینده، ایجاد اعتماد اجتماعی و افزایش آگاهی‌ها در حوزه سلامت فردی-اجتماعی برای سیاست‌گذاران پیشنهاد می‌گردد.
با توجه به نتایج تحقیق، مددکاری اجتماعی در سطح فردی و جامعه‌ای می‌تواند نقش فعالی در همه‌گیری‌ها داشته باشد. ارائه‌ی مشاوره به سیاست‌گذاران اجتماعی در بحران‌ها و شناسایی گروه‌های هدف و کمک به آن‌ها به‌منظور تقلیل فشارهای روانی ناشی از همه‌گیری، ارائه‌ی مشاوره در این زمینه و کمک‌های اقتصادی به گروه‌های در آسیب از اولویت‌های مددکاری اجتماعی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Perception the experience of citizens about the epidemic of COVID-19: Qualitative study in the cities of Qom and Yazd

نویسندگان [English]

  • ahmad Kalateh Sadati 1
  • zahra falakodin 2

1 Department of Sociology, Faculty of Social Sciences, Yazd University, Yazd, Iran

2 Department of Sociology, Faculty of Social Sciences, Yazd University, Yazd, Iran

چکیده [English]

The epidemic of COVID 19 has affected Iran as well of other countries. The aim of the present study is to analyze the perception and interpretation of Iranian citizens about this epidemics in the first stage. The study was performed qualitatively and the data were collected in March 1398 and April 1399 with saturation criteria with 20 citizens by semi-structured interview method. Thematic analysis method has been used to analyze data. The results of the study showed that people experience a kind of social anxiety from the crisis in the country. The way the government operates and is managed by the relevant authorities has caused dissatisfaction and a kind of public distrust. There is also this distrust of the media. The effects of epidemics on jobs and living problems have created a kind of anxious social sphere. However, the formation of a sphere of intimacy in families, and spiritual self-improvement were among the positive experiences of the participants in this study. The five main themes of crisis management research were social distrust, virus economics, psycho-health pressures, and positive rethinking.Based on the results of the research, in the current and future epidemics, it is recommended for policymakers to build social trust and increase awareness in the field of individual-social health.
According to the research results, social work at the individual and community level can play an active role in epidemics. Providing counseling to social policymakers in crises and identifying and assisting target groups to reduce the psychological pressures of the epidemic,

کلیدواژه‌ها [English]

  • epidemics
  • COVID 19
  • social experience
  • social trust