نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار علوم اجتماعی دانشگاه کاشان

2 استادیار علوم اجتماعی دانشگاه کاشان

3 دانشجوی دکتری جامعه شناسی دانشگاه کاشان

4 دکتری جامعه شناسی دانشگاه کاشان

چکیده

گروه‌های اجتماعی مختلف هرکدام تلاش‌هایی در جهت رسیدن به سلامتی اتخاذ می‌کنند و با توجه به موقعیت اجتماعی خود با موانعی نیز در جهت تحقق سلامتی مواجه هستند در این میان زنان نابینا و کم‌بینا نیز تجربیات منحصر به‌فردی در این زمینه دارند. این پژوهش با روش پدیدار شناسی، به واکاوی تلاش‌های زنان نابینا و کم‌بینا در بستر تجربه زیسته‌ی‌شان و همچنین موانع پیش‌روی آنان در شهر کاشان می پردازد. دراین راستا با استفاده از نمونه‌گیری هدفمند با ملاک اشباع نظری 25 نفر از زنان نابینا و کم‌بینا برای انجام مصاحبه های عمیق انتخاب شده اند. سپس با استفاده از تحلیل تماتیک براون و کلارک مصاحبه‌ها تحلیل گردید. پس از استخراج کدهای مناسب، دو تم اصلی با عناوین عاملیت سلامت‌محور و موانع ادراک‌شده‌ی تحقق سلامت به دست آمده است. عاملیت سلامت‌محور، شامل کنش‌ها و اقداماتی است که در حیطه‌ی آگاهی افراد است و جهت حفظ، بهبود و یا ارتقای سلامت بروز می‌کند. و دارای تم‌های فرعی پیش فرض‌های اولیه سلامتی، پیشگیری آگاهانه در راستای حفظ سلامت، بازسازی و درمانگری و اقدامات مخل سلامتی است. موانع ادراک‌شده‌ی سلامت نیز به مقوله‌های کلان اجتماعی اشاره دارد که خارج از اراده افراد تحقق سلامتی را در زنان نابینا و کم‌بینا محدود می‌نماید و حاوی تم‌های فرعی سلامت اقتصاد محور، رفتارهای آزار دهنده‌ی جامعه، بستر اجتماعی ناتوان‌کننده و چالش با نهاد درمان و خانواده‌ی منفعل می باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Health-centered agency and perceived barriers to health achievement among blind and visually impaired women

نویسندگان [English]

  • mohammad ganji 1
  • narges nikkhah 2
  • fateme hami kargar 3
  • masoud ghafari 4

1 kashan university

2 kashan university

3 Kashan University, Faculty of Humanities, Department of Social Sciences

4 kashan university

چکیده [English]

Different social groups each make efforts to achieve health, and due to their social status, they also face obstacles to achieving health. Among them, blind and combination women also have unique experiences in They have this background. This phenomenological study analyzes the efforts of blind and partisan women in the context of their life experience and also the obstacles to their progress in Kashan. In this regard, using purposive sampling with the criterion of theoretical saturation, 25 blind and combo women were selected for in-depth interviews. The interviews were then analyzed using Brown and Clark thematic analysis. After extracting the appropriate codes, two main themes with the titles of health-centered agency and perceived barriers to health have been obtained. Health-oriented agency includes actions and actions that are in the field of awareness of individuals and occur to maintain, improve or promote health. And has the sub-themes of basic health presuppositions, conscious prevention in order to maintain health, reconstruction and treatment, and measures that are detrimental to health. Perceived health barriers also refer to macro-social categories that restrict the realization of health in blind and visually impaired women outside the will of individuals and contain sub-themes of economy-based health, harassing behaviors. Society is a disabling social context and a challenge to the institution of treatment and the passive family.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Health
  • Blind and visually impaired women
  • Disability
  • Health-centered agency
  • Health barriers