نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار مطالعات زنان و خانواده دانشگاه الزهرا. تهران ایران

2 کارشناسی ارشد علوم اجتماعی دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

3 استاد جامعه شناسی دانشگاه الزهرا،تهران،ایران.

چکیده

زنان سرپرست خانوار به عنوان یکی از اقشار آسیب‌پذیر جامعه در مسائل مختلف نیاز به آگاهی بخشی دارند. یکی از مهم‌ترین حوزه‌هایی که این زنان تفاوت بارزی را با زنان متاهل نشان می‌دهند، حوزه سلامت و بهداشت است. بسیاری از بیماری‌های زنان با مراقبت‌های زودهنگام قابل تشخیص بوده و امکان درمان بیشتری دارند. از جمله این بیماری‌های می‌توان به سرطان‌های زنان اشاره کرد که نیاز به مراجعه وپیگیری شخصی دارند و به عوامل مختلف اجتماعی-اقتصادی وابسته هستند. هدف پژوهش حاضر بررسی آسیب‌پذیری اجتماعی زنان‌سرپرست‌خانوار در مقایسه با زنان متاهل در انجام مراقبت‌های بهداشتی است. این تحقیق از نوع مقایسه‌ایی بوده ‌وبابررسی200زن که شامل زنان سرپرست‌خانواری که در کلینیک‌های مددکاری اجتماعی‌آتیه و حضرت ابوالفضل(ع) قم دارای پرونده فعال هستند و زنان متاهل منطقه 2و4 شهر قم انجام شده‌است. زنان‌سرپرست‌خانوار این کلینیک‌ها با روش تمام شماری و زنان متاهل با روش نمونه‌گیری دردسترس انتخاب شدند. جهت گردآوری داده‌ها پرسشنامه‌ایی محقق‌ساخته طراحی و جهت توصیف و تحلیل داده‌ها ازنرم‌افزار SPSS استفاده شد. 41%زنان‌سرپرست‌خانوار و57% از زنان متاهل سالی یکبار ماموگرافی انجام می‌دهند.21% از زنان‌سرپرست‌خانوار و 36% از زنان متاهل سالی یکبار تست پاپ‌اسمیر انجام می‌دهند. طبق نتایج آزمون یومن‌ویتنی میانگین انجام ماموگرافی زنان متاهل 15/102و زنان‌سرپرست‌خانوار 18/84 است. میانگین انجام تست‌پاپ‌اسمیر11/98 بین زنان متاهل و56/79 زنان‌سرپرست‌خانوار است. این تفاوت میانگین درسطح اطمینان95/0 ودرصدخطای استاندارد (05/0p≤ ) معنادار است. نتایج نشان می‌دهد زنان متاهل نسبت به زنان سرپرست‌خانوار به سلامتی خود بیشتراهمیت می‌دهند. با توجه به شرایط خاص زندگی زنان‌سرپرست‌خانوار، آموزش کاربردی‌تر، آگاه‌سازی و حمایت برای این قشر ضروری است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Social vulnerability of women heads of households compared to married women in health care

نویسندگان [English]

  • Afsaneh Tavassoli 1
  • Zahra Abdifar 2
  • Mohammad Taghi Sheykhi 3

1 Associate professor at Alzahra University Department of Women and Family Studies Faculty of Social Sciences and Economics Specialty of Sociology Tehran Iran

2 Department of Social Sciences, Faculty of Social Sciences and Economics, Alzahra University, Tehran, Iran

3 Department of Social Sciences, Faculty of Social Sciences and Economics, Alzahra University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Women heads of households, as one of the most vulnerable sections of society, need to be informed about various issues specially in the field of health. Many gynecological diseases can be diagnosed with early care and can be treated more. These diseases include gynecological cancers that require personal referral and follow-up. Therefore, they depend on various socio-economic factors. The aim of the present study is to investigate the social vulnerability of female heads of households in comparison to married women in providing health care. The present study is a comparative study and was conducted on 200 women including heads of households who have active files in 2 social work clinics in Qom and also married women in 2 districts of Qom city. A questionnaire was used to collect data and SPSS software was used to compare the two groups.
41% and 21% of female-headed households and57% and 36% of married women have Mammograms and Pap-smear once a year. The average score in Mammography among married women is 102.15and in female-headed households is 84.18The mean score on Pap-smear test was 98.11 in married women and 79.56 in female-headed households. This difference the mean at the confidence level of 0.95and the standard error percentage (p≤ 0.05) is significant. The results show married women are more likely to have Pap-smears and Mammograms than female-headed households. Due to the special living conditions of women heads of households, there is a need for more practical education, awareness and support for this group.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Vulnerability of women
  • Women heads of households
  • Women's health
  • Women's cancer
  • Pap smear-Mammography