نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 سرپرست واحد مددکاری اجتماعی / موسسه خیریه حمایت از آسیب دیدگان اجتماعی. (نویسنده مسئول)

2 استادیار گروه مددکاری اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی

3 عضو هیات علمی علامه طباطبایی

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی مدل جبرانی مددکاری اجتماعی گروهی با رویکرد واقعیت درمانی بر سازگاری اجتماعی افراد بهبودیافته از اعتیاد انجام شده است. روش تحقیق شبه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون – پس‌آزمون با گروه کنترل و آزمایش است. جامعه آماری این پژوهش همه افراد شرکت‌کننده در گروه خودیار رهپویان رهایی شعبه تهران پس از ترک اولیه سوءمصرف بوده اند. ابتدا پرسشنامه سازگاری اجتماعی توسط افراد تکمیل شد. سپس تعداد 30 نفر از افرادی که نمره سازگاری اجتماعی آن‌ها کمتر از دیگر افراد در این گروه بود و معیارهای ورود به پژوهش را داشتند، به شکل تصادفی در دو گروه کنترل ( 15 نفر ) و آزمایش ( 15 نفر ) قرار گرفتند. گروه آزمایش تحت آموزش 8 جلسه‌ای مداخله واقعیت درمانی طبق مدل جبرانی مددکاری اجتماعی گروهی قرار گرفت. پس از اتمام همه جلسات و آموزش کامل، پس‌آزمون ( پرسشنامه سازگاری اجتماعی ویزمن و پی کل ) بر روی هر دو گروه اجرا شد و پیگیری یک ماهه از دو گروه انجام گردید. در تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و استنباطی ( تحلیل کوواریانس) استفاده شد. نتایج بررسی‌ها نشان داد که میانگین نمرات گروه آزمایش با مداخله مدل جبرانی مددکاری اجتماعی گروهی با رویکرد واقعیت درمانی بر سازگاری اجتماعی افراد بهبودیافته از اعتیاد تأثیر معناداری یافته است. مطابق با یافته‌های پژوهش می‌توان نتیجه گرفت که مدل جبرانی مددکاری اجتماعی گروهی با رویکرد واقعیت درمانی تأثیر مثبت معناداری بر سازگاری اجتماعی افراد بهبودیافته از اعتیاد دارد و این می‌تواند توسط مددکاران اجتماعی در حوزه اعتیاد مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effectiveness of social group work remedial model with reality therapy approach on social adjustment of people improved from addiction

نویسندگان [English]

  • hamed sadegh moghaddam javan 1
  • m g 2
  • hamideh adelyan rasi 3

1 Head of Social Work Unit / Institute for the Support of the Socially Injured

2 socialwork/ social sciences/ allameh tabatabai university/ tehran/ iran

3 social work department/ allameh tabatabai university

چکیده [English]

The current research aimed to study the effectiveness of social group work remedial model with reality therapy approach on social adjustment of people improved from addiction.The study to quasi-experimental method with pre-test and post-test design on two groups (control and intervention) with one-month follow-up. The statistical population of the study all participants in the self-help group Rahpooyan Rahaei Tehran Branch after the initial leave of abuse. Everyone were assessed in term of social adjustment. Then, 30 people whose social adjustment score was lower than other people in this group and had the criteria to be studied, were randomly divided into two equal groups of control (n = 15) and experimental (n = 15). The experimental group was education in 8 sessions of reality therapy intervention according to the remedial model of social group work. During this period, the control group did not receive any intervention. After completing all sessions and complete training, post-test (Wiseman and Pickel social adjustment questionnaire) was performed on two groups. Descriptive and inferential statistics (analysis of covariance) were used to analyze the data.The results showed that there was a significant difference between intervention and control groups regarding the social adjustment and its dimensions. The scores were increased in intervention group after intervention and in follow-up.
In conclusion, social group work remedial model with reality therapy approach has a significant positive effect on social adjustment of improved from addiction.
Keywords: social adjustment, improved from addiction, reality therapy approach, social group work remedial model

کلیدواژه‌ها [English]

  • social adjustment
  • improved from addiction
  • reality therapy approach
  • social group work remedial model