نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه جامعه شناسی دانشکده حقوق و علوم اجتماعی دانشگاه تبریز، شهز تبریز، ایران

2 گروه جامعه شناسی دانشکده حقوق و علوم اجتماعی دانشگاه تبریز

چکیده

داشتن فرزند معلول، بار روانی اجتماعی سنگینی بر خانواده وارد می کند و پدر به عنوان مدیر خانواده ، سنگینی این بار را بیشتر احساس می کند. هدف این پژوهش ، فهم تجربه زیسته پدران دارای فرزند معلول ذهنی با روش کیفی و با تکیه بر پدیدارشناسی تفسیری و نظریه پردازان مهمی همچون: هوسرل، هایدگر، مرلوپنتی، شوتس، فوکو، بوردیو و ون مانن است. روش نمونه گیری ، نمونه گیری هدفمند است که با بیست نفر از پدران دارای فرزند معلول ذهنی دارای پرونده در اداره بهزیستی شهرستان ، با در نظر گرفتن معیارهایی از جمله زندگی فرزند معلول در خانه و راضی به مصاحبه شدن و سایر معیارها، مصاحبه های عمیقی صورت گرفت. داده ها براساس هرمنوتیک مضاعف تحلیل و توصیفات متنی شرکت کنندگان به توصیفات ساختاری تبدیل شد.نتایج منجر به شناسایی یک مقوله مرکزی با عنوان بار پدر دارای فرزند معلول و سه مضمون اصلی بار معطوف به فرد، بار معطوف به خانواده و بار معطوف به اجتماع شد. یافته ها سرشار از تجارب منفی فردی وآسیب های روحی و روانی مانند استرس، اضطراب، افسردگی، سیری از زندگی، و تجارب خانوادگی همچون نامناسب بودن روابط با همسر و فرزندان، فرزندان باهم و تجارب اجتماعی مثل داغ های ننگ، انگ های اجتماعی، طرد و انزوای اجتماعی بود و از فشار سنگین بارمالی و اقتصادی حکایت داشت . توجه به تجربه زیسته پدران بجای مادران، نوآوری مهم این پژوهش بود. نتیجه این شد که تعامل همه ی بارها با یکدیگر ، فشار بار پدری را نیازمند حمایت و توجه می کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Understanding the lived experience of fathers with children with disabilities: An interpretive phenomenological study

نویسندگان [English]

  • esmaeil norouzi 1
  • Muhammad abbaszadeh 2

1 Department of Sociology, Faculty of Law and Social Sciences, University of Tabriz, , Iran

2 Department of Sociology, Faculty of Law and Social Sciences, University of Tabriz

چکیده [English]

Having disabled child among family, has heavy mental and social burden on this family. father who is the head of the family and as direct responsible, feels this burden some more than others. The aim of this study is understanding the lived experience of fathers with mentally disabled children with qualitative method and relying on interpretive phenomenology and its important theorists such as: Husserl, Heidegger, Merleau-Penty, Schutz, Foucault, Bourdieu and Van Manen. Sampling procedure is an aimed sampling which careful interviews with twenty fathers who had disabled child and were under supporting of welfare department in the city by supposing criteria such as wing with disabled child at home , satisfied with being interviewed and other criteria ware conducted. The data ware analyzed based on double hermeneutics and the participants textual descriptions transformed into structural descriptions. The results led to recognizing of central category named responsibility of father having disabled child and three main contents inclined responsibility to persons, family and society. The findings consisted of negative individual experience , psychological and mental injuries including stress, anxiety, depression, life Satiety, family experience such as having inappropriate relationship with wife and children, being children with together, social experience including stigma, social exclusion and isolation, heavy pressure of Finance and economy. Attention to the lived experience of fathers instead of mothers was an important innovation of this research. The result was that the interaction of all times with each other requires the pressure of the father's burden of support and attention

کلیدواژه‌ها [English]

  • interpretive phenomenology
  • fathers with disabled child
  • mentally disabled
  • life experiences
  • welfare department