تحلیل جامعه شناختی هویت های معاصر و فرزند نا خواهی در میان زوجین جوان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم و تحقیقات تهران

2 استادیار، جامعه شناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

10.22054/rjsw.2022.64844.538

چکیده

هدف این پژوهش مطالعه نگرش به پدیده فرزند در دنیای کنونی می‌باشد. در دنیای کنونی، شاهد تحول و تغییر در همه ابعاد زندگی فردی، خانوادگی، اجتماعی هستیم. دگرگونی‌هایی که ناگزیر و لازمه جهانی ست که ما را در بر گرفته است. از این رو بسیاری از نقش‌های جنسیتی و منابع هویتی از قبل موجود، اولویت خود را برای انسان مدرن امروزی از دست داده و امکان‌های جدیدتری را برای عرضه خود و احساس ارزشمندی در اختیار او قرار داده است. نگرش زوجین به فرزند، به همان اندازه که یک تصمیم و انتخاب فردی و یا زناشویی است، می‌تواند یک برآمده از تغییر هویت زوجین در عصر جدید می‌باشد که در هر دو صورت (خواستن یا نخواستن فرزند )، پیامدهای متفاوت‌تری بر زوجین دهه اخیر نسبت به زوجین نسل‌های قبل را در بر خواهد داشت. روش این نظریه داده بنیاد می‌باشد. داده‌های مورد نیاز این پژوهش حاصل مصاحبه نیمه ساخت یافته با 18 نفر از زوجین جوان می‌باشد. شیوه انتخاب مشارکت کنندگان، هدفمند و در دسترس و تعیین تعداد آن‌ها با رسیدن به مرحله اشباع، تعیین گردیده است. بر اساس نتایج پژوهش، دو پدیده محوری " توافق ناپایدار یک طرفه" و " تقدم رهابودگی به تقیّد"، به‌عنوان پدیده‌های محوری و پدیده انتخابی " سیّالیت هویت" به‌عنوان پارادایم اصلی انتخاب گردید. از علل این پدیده، هویت بازاندیشی شده و خودآگاهی فرآیندی می‌باشد که در پیامد آن پذیرش اجتماعی فرزند نا خواهی در جامعه می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sociological analysis of contemporary identities and childlessness among young couples.

نویسندگان [English]

  • Atefeh Shirkavand 1
  • Khadijeh Zolghadr, 2
  • Asmeh Ghasemi 2
1 Oluom va tahghighat Tehran University
2 Assistant Professor, Sociology, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The purpose of this research is to study the attitude towards the child phenomenon in the current world. In today's world, we are witnessing change and transformation in all aspects of individual, family and social life. Changes that are inevitable and necessary for the world that surrounds us. Hence, many pre-existing gender roles and sources of identity have lost their priority for modern man and provided him with newer possibilities for self-presentation and a sense of worth. The couple's attitude towards the child, as much as it is an individual or marital decision and choice, can be a result of the change of the couple's identity in the new era, which in both cases (Wanting or not wanting child) will have different consequences on the couple of the last decade than the couples of previous generations. The method of this theory is data foundation. The data required for this study are the result of a semi-structured interview with 18 young couples. The method of selecting participants is purposeful and accessible and their number is determined by reaching the saturation stage. Based on the results of the research, the two central phenomena of "unilateral unstable agreement" and "priority of navigation to adherence" were selected as the central phenomena and the selective phenomenon of "identity fluidity" was selected as the main paradigm. One of the causes of this phenomenon is rethinking identity and self-awareness is a process that results in the social acceptance of childlessness in society.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Childlessness
  • Identity fluidity
  • Priority of guidance
  • Unstable agreement
  • Grounded Theory