عاملان جامعه پذیری و گرایش به رفتارهای پرخطر با تاکید بر نظریه یادگیری اجتماعی (مورد مطالعه شهروندان کاشان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری جامعه شناسی- مدرس دانشگاه فرهنگیان

2 استاد گروه علوم اجتماعی دانشگاه کاشان

3 کارشناس ارزیابی مراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پژشکی البرز

10.22054/rjsw.2022.62553.511

چکیده

خانواد اصلی ترین عامل جامعه پذیری در هر جامعه ای است. با بزرگ تر شدن فرزندان، نقش همسالان پررنگ تر می شود و در کنار این دو عامل مهم رسانه و عاملان دینی زمینه جامعه پذیری افراد را فراهم می نمایند. این پژوهش با هدف بررسی نقش عاملان جامعه پذیری و گرایش به رفتارهای پرخطر در بین شهروندان کاشانی بر مبنای رویکرد نظریه یادگیری اجتماعی انجام شده است. روش تحقیق به کار رفته در پژوهش حاضر پیمایشی بوده و نمونه آماری پژوهش تعداد 552 نفر از شهروندان شهر کاشان براساس فرمول کوکران و به روش نمونه‌گیری احتمالی متناسب با حجم به عنوان نمونه نهایی انتخاب گردیدند. پایایی پرسشنامه بر اساس ضریب آلفای کرونباخ و اعتبار آن بر اساس نظرات افراد متخصص دانشگاهی صورت گرفته است. برای تحلیل استنباطی و سنجش ارتباط بین متغیرهای مستقل و وابسته از آزمون های آماری همبستگی پیرسون و آزمون‌T مقایسه زوجی با استفاده از نرم افزارهای SPSS 25 استفاده شده است. یافته های پژوهش حاکی از این بوده است که گرایش شهروندان به رفتارهای پرخطر در حد متوسط بوده و پسران بیشتر از دختران به رفتارهای پرخطر تمایل داشته اند. همچنین نتایج آزمون فرضیات بین عاملان جامعه پذیری شامل عامل خانوادگی، پیوند با همسالان و اثرپذیری رسانه‌ای با بروز رفتارهای پرخطر معنی دار و مثبت بوده و متغیرهای سن و دینداری رابطه معنی دار و معکوس داشته اند و در نهایت متغیر پایگاه اقتصادی-اجتماعی با رفتارهای پرخطر رابطه ای نداشته است.متغیرهای مستقل در مجموع 33 درصد از تغییرات متغیر رفتارهای پرخطر را تبیین کرده اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors of socialization and tendency to risky behaviors with emphasis on social learning theory (case study of Kashan citizens)

نویسندگان [English]

  • mohamad solimannejad 1
  • mohsen niazi 2
  • tahereh solimannejad 3
1 PhD in Sociology - Teacher of Farhangian University
2 Professor, Department of Social Sciences, Kashan University
3 Evaluation expert of research centers of Alborz University of Medical Sciences
چکیده [English]

The family is the main factor of socialization in any society. As children get older, the role of peers becomes more prominent, and along with these two important factors, the media and religious actors provide the ground for socialization. The aim of this study was to investigate the role of socialization factors and the tendency to risky behaviors among Kashani citizens based on the approach of social learning theory.
The research method used in the present study was a survey and the statistical sample of the study was 552 citizens of Kashan based on the Cochran's formula and selected as the final sample by possible sampling method commensurate with the volume.The reliability of the questionnaire was based on Cronbach's alpha coefficient and its validity was based on the opinions of academic experts. Pearson correlation test and paired t-test were used to perform inferential analysis and measure the relationship between independent and dependent variables using SPSS 25 software. The findings of the study indicate that the tendency of citizens to high-risk behaviors was moderate and boys were more inclined to high-risk behaviors than girls. Also, the test results of hypotheses between socialization factors including family factor, peer relationship and media vulnerability with high-risk behaviors were significant and positive, and age and religiosity variables had a significant and inverse relationship, and finally socio-economic status variable with high-risk behaviors. It has nothing to do with it, the independent variables explained a total of 33% of the changes in the variable of risky behaviors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • risky behaviors
  • socialization
  • family
  • peers
  • media