مطالعه ادراک متخصصان حوزه سالمندی پیرامون پدیده سالمندی: یک پژوهش کیفی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 'گروه آموزشی مددکاری اجتماعی

2 پژوهشگر

چکیده

مقاله حاضر به مطالعه ادراک متخصصان حوزه سالمندی پیرامون پدیده سالمندی پرداخته است. این تحقیق با رویکرد کیفی پدیدارشناسی انجام شده است. جامعه آماری شامل کلیه اساتید و پژوهشگرانی که در حوزه سالمندی و جمعیت شناسی فعالیت داشته‌اند که تعداد هجده نفر براساس قاعده اشباع به روش نمونه گیری هدفمند به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. ابزارگردآوری داده‌ها مصاحبه عمیق ومطالعه متون نظری سالمندی پیرامون مددکاری اجتماعی سالمندی بوده است که درنهایت داده‌ها با تکنیک تحلیل تماتیک تحلیل شدند. ازتجزیه و تحلیل یافته‌ها سه تم اصلی پیرامون نیازها، پیامدهای سالمندی و مسئله‌ساز شدن آن استخراج شد که بیانگر آن است که سالمندان دارای نیازهایی از جنس اقتصادی، اجتماعی و بهداشتی‌اند و سالمندی جمعیت پیامدهای متنوعی در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برساختار کشور دارد که هم جنبه مثبت و هم جنبه منفی دارد. همچنین سالمندی جمعیت اگر با برنامه‌ریزی، تقویت جمعیت فعال و جایگرینی مثبت، صورت گیرد هم برای کشور و هم فرد سالمند نه تنها یک چالش بلکه یک فرصت شناخته می‌شود. نتایج نشان داد سالمندان دارای نیازهای متعددی بوده و سالمندی جمعیت دارای پیامدهایی است که این پیامدها صرفاً منفی نیستند و مددکاران اجتماعی به عنوان یکی از نیروهای اصلی برای جلوگیری از تبدیل شدن سالمندی به بحران و استفاده از آن به عنوان یک فرصت بر ساختار کشور نقش دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

study of the perception of geriatricians about the phenomenon of aging: a qualitative research

نویسندگان [English]

  • atefe kiaahmadi 1
  • abolfazl hosseini 2
1 Allameh Tabatabaee
2 resercher
چکیده [English]

The present article studies the perception of geriatricians about the phenomenon of aging. This research has been done with a qualitative phenomenological approach. The statistical population includes all professors and researchers who have worked in the field of aging and demography. Eighteen people were selected as the sample size based on the saturation rule by purposive sampling. Data collection tools were in-depth interviews and reading theoretical texts on aging in social work of the elderly, which were finally analyzed using thematic analysis technique. From the analysis of the findings, three main themes were extracted about the needs, consequences of aging and its problem-solving, which indicates that the elderly have economic, social and health needs and the aging of the population has various consequences in economic, social and It has a culture in the structure of the country that has both positive and negative aspects. Also, population aging is considered as not only a challenge but also an opportunity for both the country and the elderly if it is done through planning, strengthening the active population and positive replacement. The results showed that the elderly have many needs and the aging of the population has consequences that are not only negative and social workers as one of the main forces to prevent the aging of the crisis and use it as an opportunity to structure the country. .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aging phenomenon
  • Social Work
  • needs
  • consequences
  • Problem Solving