نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

جامعه شناسی توسعه روستایی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

پنداشت ایلامی ها از اعتیاد به مثابه یکی از مهمترین آسیب‌های اجتماعی مهم در استان است که این تحقیق سعی دارد به روش کیفی به دنبال پاسخ‌گویی به چرایی وقوع آن باشد. سوال اصلی تحقیق حاضر این است مصرف‌کنندگان در شهر ایلام چه روایت‌هایی را از چگونگی درگیری‌ خود به مواد مخدر بیان می‌کنند؟ روش مورد استفاده در این تحقیق کیفی از نوع گراندد تئوری است. میدان تحقیق شهر ایلام است. نمونه‌های تحقیق را 25 نفر از مردان ساکن مراکز ترک اعتیاد (19 تا 38 ساله) تشکیل دادند که وقت و توانایی شرکت در تحقیق را داشتند. مهمترین مقولات بدست آمده از تحقیق عبارتند از: اعتیاد به مثابه شورش علیه خانواده؛ اعتیاد به مثابه ضدیت با مدرسه؛ گرایش به مواد حرکتی برای استقلال؛ همنوایی با دیگران مهم؛ تجربه دوگانۀ دسترس پذیری آسان به مواد و غیر آسان به فضاهای فراغتی؛ معناسازی جذاب برای مواد؛ تجربۀ دلپذیر آغازین و ناسازگاری با انگاره‌های پیشین؛ اهمال و تأخیر در وقوف خانواده به مصرف فرزند؛ فقر و جداگزینی مکانی از خانواده؛ قصور خانواده در برخورد منطقی؛ مفیدیت کنشگری عاطفی و تلاش معتاد برای ترک و تکرار چرخه طرد و حذف‌شدگی در جامعه. مقوله هسته نیز «مواجهۀ مخاطره‌آمیز نوجوانی با چالش‌های هویتی و عرصه‌های نقش‌پرداز» است که پوشش‌دهنده سایر مقولات است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Addiction as a risky adolescent encounter with identity challenges and other important areas) (Qualitative study of causes and conditions of drug addiction in Ilam city)

نویسنده [English]

  • s p

kkk

چکیده [English]

One of the most important social problems in Ilam is addiction. The method of the present article is qualitative. The main question of the article is why addiction has occurred among the research samples? The main question of the research is what narratives do they talk about how they became addicted to drugs? To answer this question, we used grounded theory method. The study sample consisted of 25 men living in addiction treatment centers (19 to 38 years old) who had the time and ability to participate in the study. The most important categories obtained from the research are: Addiction as a rebellion against the family; Addiction as opposition to school; Tendency to independence; empathy with reference groups; Easy access to materials and lack of leisure spaces; Attractive semantics for materials; The first pleasant experience and incompatibility with previous ideas, Late family awareness; Family poverty; Family inability to react properly; The importance of emotional activism, the addict's effort to overcome addiction and repeat the cycle of Social exclusion and elimination in society.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Addiction
  • Ilam
  • Adolescence
  • Identity
  • Risk