نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

توانمندسازی یک فرایند چند جانبه است که در طی آن افراد و گروههایی که از سهم مساوی منابع برخوردار نیستند، بتوانند براساس شایستگی های خودشان به منابع دسترسی و بر آن کنترل داشته باشند. یکی از گروههای هدف مهم در توانمندسازی وکاهش فقر زنان هستند زنان تجربه های متفاوتی از فقر داشته و توانمندسازی زنان به چند دلیل اهمیت دارد: از جمله نقش زنان در حفظ و مدیریت نهاد خانواده و تربیت نسل آینده، ایجاد اعتماد به نفس در آن ها می باشد. از اینرو نوشتار حاضر با روش توصیفی-تحلیلی به نقش برنامه توسعه ملل متحد از طریق اعتبارات خرد و بسیج اجتماعی و جلب مشارکت زنان در توانمندسازی آنان خواهد پرداخت. نتایج پژوهش حاکی از آن است که برنامه توسعه ملل متحد با تاکید برحل نیازهای منحصربه فرد زنان و ارزشمند قلمداد کردن دانش آن ها در سیاستگزاری ها و برنامه ها، ارتقای حمایت اجتماعی، کمک به تخصیص منابع مالی، بهره جویی از شیوه های مشارکت محوردر راستای توانمندسازی زنان و کاهش فقرو با ارائه الگوها و برنامه توسعه ناحیه مدار در راستای افزایش خوداتکایی در سطح ملی با استفاده مؤثر و تقویت توانایی های مدیریتی وتخصصی زنان از طریق آموزش موفق عمل نموده است اما همچنان چالش هایی باقی است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The role of united nation development in women empowering

چکیده [English]

The role of united nation development in women empowering
Empowering is a multifaced process that leads to provide equal share of resources for people and groups due to their deserves. Women empowering is important for some reasons,including the role of woman in preserving and managing the family and raising future generation, creating self confidence in women and knowing their righ ts. This study emphasizes the importance of the role of women empowering in united nation development. In line with this purpose, united nation development tries to extend capacities of its national partnership for developing women rights and orienting their activites toward millennium development goals.Development program contributrs to recognition and elimination enternal barriers of women activities in management arena institutional arrangments. United nation development program emphasizes in dealing the exclusive needs of women,valuing their knowledge in policy making,empowering organization in order to facilate women active participation in policy making and decision making,promoting social supporting, prioritizing women needs in key parts such as health caring ,capacity building and promoting responsibility in institutions and govetmental process,helping to dedicating financial sources,decreasing vulnerability, paying attention to women entrepreneurs needs in order to empowering the women. United nation development programm considers women as an undeniable condition for comprehensive, permanent and democratic development.

کلیدواژه‌ها [English]

  • UNDP
  • Women's Empowerment
  • Poverty
  • Challenges
  • Iran