نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری روانشناسی، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی، (نویسنده مسئول).

2 دانشیار گروه روانشناسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

3 دانشیار گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی

4 استادیار گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی.

چکیده

چکیده
هدف از پژوهش حاضر، بررسی مدل سرمایه‌گذاری راسبالت (رضایت زناشویی، کیفیت روابط جایگزین، اندازه سرمایه‌گذاری، تعهد زناشویی و پایداری روابط زناشویی) بر روی زنان در شُرف طلاق شهرستان دزفول بود. نمونه، شامل 150 نفر از زنان در شُرف طلاق بود که به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش عبارت بودند از: مقیاس سرمایه‌گذاری راسبالت و شاخص ناپایداری ازدواج ادواردز و همکاران (MII). از روش‌های آماری تحلیل مسیر و ضریب همبستگی پیرسون، جهت تجزیه‌وتحلیل داده‌ها استفاده شد. نتایج بدست آمده در سطح 05/0P< و 01/0P< نشان داد که اثر غیرمستقیم رضایت زناشویی و اندازه سرمایه‌گذاری بر پایداری روابط زناشویی با میانجی‌گری تعهد زناشویی در زنان در شُرف طلاق، مثبت و معنادار و اثر غیرمستقیم کیفیت روابط جایگزین بر پایداری روابط زناشویی با میانجی‌گری تعهد زناشویی در زنان در شُرف طلاق، منفی و معنادار است.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An Examination of the Rusbult Investment Model (Marital Satisfaction, Quality of Alternative Relationships, Investment Size, Marital Commitment and Marital Relationship Persistence), on Women on the Verge of Divorce

نویسندگان [English]

  • marzieh nasir 1
  • valiolah farzad 2
  • m s 3
  • f h 4
  • m s 4

1 university payamnoor dezfoul

2 university Kharazmi Tehran

چکیده [English]

Abstract
The aim of the present research is investigating the Rusbult Investment Model (Marital Satisfaction, Quality of Alternative Relationships, Investment Size, Marital Commitment and Marital Relationship Persistence), on women who are on the verge of divorce in the city of Dezful. The sample consisted of 150 women on the verge of divorce who were selected through the availability sampling method. The instruments used consisted of Rusbult’s scale of investment and the Marital Instability Index (MII) by Edward et al. (1987). Pearson correlation coefficients and path analysis Methods were used for data analysis. The results at p<0.05 and p<0.01 showed a significant positive indirect effect of marital satisfaction, and investment size on the marital relationships persistence by mediated marital commitment on women on the verge of divorce, and a significant negative indirect effect of quality of alternative relationships on marital relationships persistence by mediated marital commitment on the women verge of divorce.
Keywords: Investment Model, Marital Satisfaction, Quality of Alternative Relationships, Investment Size, Marital Commitment, Marital Relationships Persistence.

منابع
-  ثنایی، باقر. (1387). مقیاس‌های سنجش خانواده و ازدواج. تهران: انتشارات بعثت.
-  سرمد، زهره؛ بازرگان، عباس و حجازی، الاهه. (1383). روش‌های تحقیق در علوم رفتاری. تهران: انتشارات آگاه.
-  ریدلی، مایکل کروجین. (1384). زوج‌درمانیکاربردی. ترجمه: اشُرف السادات موسوی. تهران: نشر مهر کاویان.
-  لواف پور نوری، فرشاد. (1390) خیانت زناشویی، علل و درمان. بخشش درمانی در مشاوره خانواده و زوج‌درمانی.
-  مثقالی، شیوا، آقایی، اصغر و قربانی، مریم. (1393). مقایسه هم‌وابستگی و رضایت زناشویی زنان متأهل عادی و در شُرف طلاق. دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی، شماره 4.
-  محمدی، بهناز؛ زهراکار، کیانوش؛ داور نیا، رضا و شاکرمی، محمد. (1391). نقش دینداری و ابعاد آن در پیش‌بینی تعهد زناشویی کارکنان سازمان بهزیستی خراسان شمالی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.
-  ناصر، زهرا. (1391). مقایسه تعهد و رضایت زناشویی در سطوح مختلف تقید مذهبی دانشجویان متأهل. پایان‌نامه کارشناسی ارشد مشاوره، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت.
- نظری، علی‌محمد؛ صاحبدل، حسین و اسدی، مسعود. (1389). بررسی ارتباط بین سبک‌های دلبستگی و میزان بی‌ثباتی ازدواج در زنان و مردان متأهل. مطالعاتزنوخانواده، شماره 8.
-  هومن، حیدرعلی. (1384). مدل یابی معادلات ساختاری با کاربرد نرم‌افزار لیزرل. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها، انتشارات سمت.
 
-     Aaron Ben, Ze ev (2015). Satisfaction and Commitment in long- Term Heterosexual-Relationship.International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences,pages 912-917.                       
-     Branch, Sara E., Wilson, Kari M., Agnew, Christopher R. (2013). Committed to Oprah, Homer, or House: Using theInvestment Model to Understand Parasocial Relationships Department ofPsychological Sciences Faculty Publications, PurdueUniversity, Paper 63.
-     Burkley, Edward, Anderson, Darshon, Curtis, Jessica,& Burkley, Melissa. (2013). Vicissitudes of goal commitment: satisfaction, investment and alternatives. Journal personality andindividual differences oklahoma state university, USA, 663-668.
-     Chow, man chong, &Tan, cin cin. (2013). Attachment and commitment in dyadic friendships: mediating roles of satisfaction, quality of alternatives, and investment size. Journal ofrelationship research, publisher by cambridge university press on behalf of Australian Academic press,psychology department, university of wisconsin, oshkosh, wisconsin, USA.
-     Chelen, S. C. H., & Mostaffa, S. M. (2008). Divorce in IN Malaysia Proceeding of the Seminar Kaunseling Keluarga, Aug 30, Malaysia, 23- 28.
-     Crawford, Duane W., Feng, Du., Fischer, Judith., & Diana, Lisa K. (2009). The Influence of Love, Equity, and Alternatives on Commitment in Romantic Relationship. Family and Consumer Sciences Research Journal, Volume 31, Issue 3, pages 253–271.
-     Edwards, katie, M., Gidycz, Christine, A., & Murphy, Megan, J. (2011). College women’s stay-leave decisions in abusive dating relationship: a prospective analysis of an expanded investment model. Ohio university, journal of interpersonal violencejiv, 1446-1462.
-     Edwards, Katie, M., Gidycz, Christine, A.,& Murphy, Megan, J. (2014). Leaving an abusive-dating relationship: a prospective analysis of the investment model and theory of planned behavior. Journal of interpersonal violence.
-     Emery, Lydia, F.,& Le, Benjamin. (2014). Imagining the white picket fence: social class, future plans, and romantic relationship quality. social psychological and personality science, 653-661.
-     Etcheverry, Paul, E., Le, Benjamin, WU, TSUI-Feng, & Wel, Meifen. (2013). Attachment and the investment model: predictor of relationship commitment, maintence, and persistence. Journal of the international association for relationship research, 546-567.
-     Foster, Joshua. (2014). Incorporating personality into the investment model: probing commitment processes across individual differences in narcissism. Journal of social andpersonal relationship, university of south Alabama.
-     Gere, Judith; Macdonald, Geoff; Joel, Samantha; Spielmann, Stephanies& Impett, Emil A. (2014). The independent contributions of social reward and threat perceptions to romantic commitment. American psychological association, journal of personality andsocial psychology, 961-977.
-     Givertz, M., Segrin, C., & Woszidlo, A. (2016).Direct and indirect effects of commitment on interdependence and satisfaction in married couples. US National Library of Medicine National Institutes of Health. pubmed.30(2):214-20.
-     Isinsu Halat, Melahat., & Hovardaglu, Selim. (2010). The relations between the attachment styles, causality and responsibility attributions and loneliness of the married couples in the context of the investment model. Procedia social and behavioral sciences, publisher by Elsevier, 2332-2337.
-     Justine, Majeres. (2011). The effects of attachment styles, ethnicity, and parental divorce on-commitment in romantic. Dissertations & theses- gradworks, the chicago school of professional psychology, Proquest.
-     Kang, T. and Jaswal, S. (2009). Marital Stability as a Correlate of Parenting. Studies on Home and Community Science, 3(1), 39-42.
-     Litzinger, S. & Coop Gordan, K. (2005).Exploring relationships amoung communication, sextual satisfaction, and marital satisfaction. Journal of Sex and Marital therapy, 31 5, 409-424.
-     Lambert, N. M., &Dollahite, D. C. (2008). The Threefold Cord: Marital Commitment in
-     Religious Couples. Journal of Family Issues. 29: 592-614.
-     Lopes, Rodrigues. (2014). The role of moral commitment whithin the investment model. Us national library of medicine national in stitutes of health, Pubmed. Gov.
-     Lydon, John, E. (2010). How to Forego Forbidden Fruit: The Regulation of Attractive Alternatives as a Commitment Mechanism. Social and Personality Psychology Compass, Volume 4, Issue 8, pages 635–644.
-     Mosko, Jonathan, E. (2010). Commitment and attachment dimensions: contributions to adultattachment development. University purdue, individual & family studies.
-     Mercado, J., Cameron, E., Shekarforoosh, C., Stratton, L. (2008). Forgiveness in Relation toMarital Satisfaction. WeberStateUniversity.
-     Nusair, Khaldoon khal, Parsa H.G.,& Cobanoglu. (2011). Building a model of commitment for generation Y: an empirical study one-travel retailers. www.elsevier.com, Tourism management, 833-843.
-     Nichols, m. & Schwartz, R. (2004). Family therapy: Concepts and methods. New York: Brunner & Mazel.
-     Öztürk, A. & Multu, T. (2010).The relationship between attachment styles, subjective well-being, happiness and social anxiety among university students. Procedia Social and Behavioral Sciences, 9,1772–1776.
-     Rusbult, C. E., Agnew, C. R., & Arriaga, X. B. (2012). The Investment Model of Commitment Processes. In P. A. M. Van Lange, A. W. Kruglanski, & E. T. Higgins (Eds.), Handbookof theories of social psychology, Volume 2 (pp. 218-231). Los Angeles: Sage.
-     Rusbult, C. E. (1980). Commitment and satisfaction in romantic associations: A test of the investment model. Journal of Experimental Social Psychology, 16, 172-186.
-     shaker, A., Heshmati, R. & Poor rahimi, M. (2010).Investigation of Marital adjustment in -people with secure, preoccupied, dismissing and fearful attachment styles. Procedia Social and Behavioral Sciences, 5, 1823–1826.
-     Young, Valerie, Curran, Melissa,& Totenhagen. (2013). A daily diary study: working to change the relationship and relational uncertainty in understanding positive relationship quality. journal of social and personal relationship, 132-148.
-     Young, Brennan, J.,& Furman, Wyndol. (2013). Predicting commitment in young adult’s physically aggressive and sexually coercive dating relationships. Journal of interpersonalviolence, 3245-3264.