برساخت اجتماعی خودکشی: ارائه یک نظریه مبنایی.

امید قادر زاده؛ کوهیار پیری

دوره 1، شماره 2 ، دی 1393، ، صفحه 95-121

https://doi.org/10.22054/rjsw.2014.1524

چکیده
  چکیده این نوشتار به دنبال کاوش در برساخت اجتماعی پدیده خودکشی از منظر اقدام کنندگان به خودکشی در شهر آبدانان است. داده‌های این مطالعه کیفی از طریق مصاحبه عمیق، مشاهده مشارکتی و اسناد و مدارک گردآوری‌شده و از روش نظریه مبنایی برای تحلیل داده‌ها استفاده‌شده است. با کمک روش نمونه‌گیری کیفی، نظری و هدفمند با 8 نفر از مطلعین کلیدی مصاحبه ...  بیشتر