بررسی وضعیت خشونت خانگی در زنان مراجعه کننده به مراکز قضایی شهرستان پاوه.

رحمت میرزائی

دوره 1، شماره 2 ، دی 1393، ، صفحه 61-95

https://doi.org/10.22054/rjsw.2014.1523

چکیده
  چکیده خشونتخانوادگیشایعترینشکلخشونتعلیهزنانبابیش‌ترینعوارضاجتماعی،روانیو اقتصادیاست. خشونت شوهران مسئله‌ای است که حیات خانواده و جامعه را تهدید می‌کند. این گونه خشونت‌ها در همه کشورها گزارش شده و موضوع اصلی کنفرانس حقوق بشر وین در سال 1997 بود که در آن ابعاد گوناگون خشونت و راهکارهای عملی کاهش آن بیان شد. پس هدفتحقیق حاضر، بررسی ...  بیشتر