این نشریه مقالات معتبر در حوزه های ذیل را به چاپ می رساند: مددکاری اجتماعی رفاه اجتماعی سلامت اجتماعی امنیت اجتماعی مسائل اجتماعی هنجارها
مضامین اثربخش در حمایت اجتماعی از منظر روان درمانگران : تدوین مدل مبتنی بر رویکرد کیفی به پژوهش

سید مهدی سرکشیکیان؛ علی شکوری؛ زهرا راجی

دوره 9، شماره 33 ، مهر 1401، ، صفحه 131-167

https://doi.org/10.22054/rjsw.2023.68578.602

چکیده
  حمایت اجتماعی یکی از متغیر‌های مورد مطالعه در علوم روانشناسی و اجتماعی است. حمایت اجتماعی با تأثیر‌گذاری بر عرصه‌های مختلف فردی و اجتماعی سلامت روانی و بهروری افراد را ارتقا می‌دهد و فرد را برای مواجه با مشکلات یاری می‌رساند. این پژوهش در مورد شناسایی مضامین اثر‌گذار بر حمایت اجتماعی از منظر روان درمانگران بود. پژوهش از منظر هدف ...  بیشتر