نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی، گروه روانشناسی تربیتی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

2 دانشیار برنامه ریزی اجتماعی دانشگاه تهران

3 دانشجوی دکتری سیاستگذاری اجتماعی دانشگاه تهران

چکیده

حمایت اجتماعی یکی از متغیر‌های مورد مطالعه در علوم روانشناسی و اجتماعی است. حمایت اجتماعی با تأثیر‌گذاری بر عرصه‌های مختلف فردی و اجتماعی سلامت روانی و بهروری افراد را ارتقا می‌دهد و فرد را برای مواجه با مشکلات یاری می‌رساند. این پژوهش در مورد شناسایی مضامین اثر‌گذار بر حمایت اجتماعی از منظر روان درمانگران بود. پژوهش از منظر هدف کاربردی و از نوع روش جز تحقیقات کیفی محسوب می‌شود. نمونه پژوهش را ۱۸ نفر از روانشناسان و درمانگران که در سال ۱۴۰۰در استان قم مشغول به فعالیت بودند تشکیل دادند. نمونه‌گیری به شکل هدفمند صورت گرفت. برای جمع آموری اطلاعات از مصاحبه‌های نیمه ساختاریافته بهره گرفته شده است. جمع‌آوری اطلاعات تا اشباع نظری و نیافتن یافته جدیدی ادامه داشت. از روش تحلیل تماتیک برا تحلیل مصاحبه‌ها استفاده شد. نتایج نشان داد عوامل در سطح درمانگر (عناصر مهارتی )، در سطح مدرسه ( عناصر آموزشی )، در سطح اجتماع (عناصراجتماعی _ قانونی)، در سطح خانواده (عناصر تعاملاتی) در سطح والدین (عناصر بین فردی _ معیشتی )، در سطح فرد ( عناصر شخصیتی) مضامین اثر‌گذار بر حمایت اجتماعی از منظر روان درمانگران بود. بحث: حمایت اجتماعی از ابعاد و زوایایی مختلف زندگی بشر قابل تحلیل و ارزیابی است و لزوم توجه به این مؤلفه از نگاه متخصصان و‌اندیشمندان حوزه‌های مختلف مرتبط با انسان ضروری است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Effective themes in social support from the perspective of psychotherapists: developing a model based on a qualitative approach to research

نویسندگان [English]

  • seyyed mehdi sarkeshikiyan 1
  • ali shakoori 2
  • zahra Raji 3

1 PhD student, Department of Educational Psychology, Roudhen Branch, Islamic Azad University, Roudhen, Iran.

2 Associate Professor, Department of Social Planning and Development, University of Tehran, Tehran, Iran

3 دانشجوی دکتری سیاستگذاری اجتماعی دانشگاه تهران

چکیده [English]

Social support is one of the studied variables in psychological and social sciences. Social support promotes the mental health and well-being of individuals by influencing various individual and social areas and helps the individual to face problems. This study was about identifying the themes affecting social support from the perspective of psychotherapists. This research is considered as a qualitative research in terms of applied purpose and method. The research sample consisted of 18 psychologists and therapists who were working in Qom province in 1400. Sampling was done purposefully. Semi-structured interviews were used to gather information. Data collection continued until theoretical saturation and no new findings were found. Thematic analysis method was used to analyze the interviews. The results showed that the factors at the therapist level (skill elements), at the school level (educational elements), at the community level (social-legal elements), at the family level (interactive elements) at the parents level ( Interpersonal-subsistence elements), at the individual level (personality elements) were the themes affecting social support from the perspective of psychotherapists. Discussion: Social support from different dimensions and angles of human life can be analyzed and evaluated and the need to pay attention to this component from the perspective of experts and thinkers in various fields related to human beings is essential.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social support
  • Perceived social support
  • Social support from the perspective of psychotherapists
  • Effective factors of social support from the perspective of psychologists