بهزیستی روانی-اجتماعی کودکان مراکز نگهداری

مرضیه محمدی؛ حمیده عادلیان؛ علیرضا مولا

دوره 9، شماره 33 ، مهر 1401، ، صفحه 201-238

https://doi.org/10.22054/rjsw.2022.69144.609

چکیده
  بررسی بهزیستی روانی-اجتماعی گرچه برای تمامی سنین واجد اهمیت زیاد است ولی کنکاش آن در دوره کودکی به دلیل پی‌ریزی شخصیت در این سنین، اهمیت دو چندان دارد. گروه مورد نظر در مقاله حاضر کودکان مراکز نگه‌داری است که چالش‌های بهزیستی آنها بیشتر و بررسی‌شان ضروری‌تر است. در اینجا منبع جمع‌آوری داده‌ها و یا به عبارتی جامعه پژوهشی نیز 16 نفر ...  بیشتر