تاب آوری اجتماعی تشکل‌های اقتصادی در مواجهه با آنومی نهادی (مورد مطالعه: انجمن صنایع لوازم خانگی ایران)

شراره کامرانی؛ علی بقایی سرابی؛ خلیل میرزایی

دوره 8، شماره 29 ، آذر 1400، ، صفحه 33-66

https://doi.org/10.22054/rjsw.2022.65414.553

چکیده
  هدف این پژوهش بررسی تاب آوری اجتماعی تشکل های اقتصادی در مواجهه با آنومی نهادی با رویکرد تحلیل نهادی است. زمان انجام پژوهش1399 تا 1400 و نوع روش کیفی و نوع روش ‏تحلیل داده‌ها تحلیل مضمونی است. تکنیک گردآوری داده ها، مصاحبه اپیزودیک و جمعیت تحقیق شامل کلیه اعضای ‏انجمن مذکور است که 21 نفر به صورت هدفمند انتخاب شدند. یافته ها نشان داد شالوده‌های ...  بیشتر