تببین جامعه شناختی خشونت مردان علیه همسران

مریم مختاری؛ محمد نوریان

دوره 8، شماره 29 ، آذر 1400، ، صفحه 175-211

https://doi.org/10.22054/rjsw.2022.61122.496

چکیده
  خشونت علیه زنان یکی از آسیب‌های اجتماعی در جهان امروزی است. در مطالعه حاضر، با هدف بررسی کلیه پرونده‌های شش ماه اول سال 1399، زنان مراجعه‌کننده به اورژانس اجتماعی اداره بهزیستی شهرستان نجف‌آباد که مورد خشونت از سوی همسر خود قرار گرفته‌اند، برای مطالعه انتخاب گردید. این تحقیق به صورت مقطعی، توصیفی، تحلیلی و بر اساس تحیل داده‌های ...  بیشتر