زیست بزهکارانه: بررسی فرایند بزهکارشدن نوجوانان در محلات کم برخوردار شهرخرم آباد

مجتبی ترکارانی؛ الهام مرادی نژاد؛ امین روشن پور

دوره 7، شماره 25 ، آذر 1399، ، صفحه 133-178

https://doi.org/10.22054/rjsw.2021.53505.414

چکیده
  مقدمه :زیست بزهکارانه فرایندی از مکانیسم های موجود در یک جامعه را بیان می کند که بزهکاری را به عنوان شیوه زیست و راه ممکن زندگی برای افراد رقم می زند. هدف پژوهش حاضر مطالعه بزهکاری نوجوانان مناطق حاشیه ای حاضر درکانون اصلاح و تربیت شهر خرم آباد است.‌ روش: در این پژوهش از روش کیفی استفاده شده است. جامعه آماری بژوهش را 30 نفر از نوجوانان ...  بیشتر