مقایسه اثر بخشی آموزش مهارت های زندگی و ذهن آگاهی بر احساس انسجام در نوجوانان دختر شهر تهران

نسرین ترابی صائین؛ شعله لیوارجانی؛ معصومه آزموده؛ اکبر رضایی

دوره 7، شماره 25 ، آذر 1399، ، صفحه 101-131

https://doi.org/10.22054/rjsw.2021.62370.510

چکیده
  هدف: هدف این تحقیق مقایسه اثر بخشی مهارت های زندگی و ذهن آگاهی بر احساس انسجام در بین دانش آموزان دختر است.روش شناسی: پژوهش حاضر، از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ روش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون است. جامعه آماری پژوهش حاضر، شامل دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه شهر تهران (منطقه 3) است. شیوه نمونه گیری در دسترس است، با توجه به اینکه ...  بیشتر