سالمندان، مغفول ماندگان فضای فرهنگی شهر

محمد حسین باقر پوری ناجی؛ زینب هاشمی خواه؛ سیدعلیرضا افشانی

دوره 7، شماره 25 ، آذر 1399، ، صفحه 1-29

https://doi.org/10.22054/rjsw.2021.55775.437

چکیده
  سالمندان قشری از جامعه هستند که به عنوان جمعیت رو به رشد و همچنین به دلیل ویژگی‌های جسمی و سنی خود نیازهای فرهنگی ویژه دارند که نیازمند برنامه و فضای شهری خاصی است. از این رو تحقیق حاضر به دنبال بررسی نیازهای فرهنگی این اقشار می‌باشد. جهت دستیابی به این اطلاعات از پیمایش و پرسشنامه محقق ساخته بین سالمندان شهر تهران استفاده شد. نمونه‌گیری ...  بیشتر