واکاوی نقش دلاله در داستان «رابعه و بکتاش» براساس نقش میانجی درمددکاری فردی

فرخ رو شهابی؛ رضا اشرف زاده؛ بتول فخراسلام

دوره 6، شماره 19 ، خرداد 1398، ، صفحه 1-30

https://doi.org/10.22054/rjsw.2020.46157.358

چکیده
  هدف این مقاله که از نوع کیفی است، بررسی اقدامات دلاله در داستان رابعه و بکتاش در الهی‌نامۀ عطار نیشابوری، بر‌اساس نظریۀ میانجی به عنوان یکی از مؤلفه‌های مددکاری فردی است. داده‌ها ابتدا با رجوع به منابع کتابخانه‌ای و شیوۀ یادداشت‌برداری گردآوری شده و با تکیه بر روش تحلیل محتوا و استقرایی (جزء به کل) تجزیه و تحلیل شده‌اند. نتایج ...  بیشتر