فراتحلیل مداخلات روانی-اجتماعی اعتیاد

بهزاد خدری؛ محمد زاهدی اصل؛ ستار پروین

دوره 6، شماره 19 ، خرداد 1398، ، صفحه 205-251

https://doi.org/10.22054/rjsw.2020.52288.403

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان اثرگذاری مداخلات صورت گرفته در حوزه اعتیاد و همچنین شناسایی اثرگذارترین مداخلات، با رویکرد مددکاری اجتماعی صورت می‌پذیرد. تحقیق حاضر با روش فراتحلیل صورت گرفته است. جمعیت آماری متشکل از کلیۀ تحقیقات انجام شده در حوزة مداخله اعتیاد (چاپ شده و معتبر) طی یک دهه گذشته (1387-1397) در کشور بوده است که از منابع علمی ...  بیشتر