زمینه‌های گرایش به رفتارهای پرخطر در بین نوجوانان و جوانان شهر کاشان

محسن نیازی؛ محمد سلیمان نژاد

دوره 5، شماره 16 ، شهریور 1397، ، صفحه 169-201

https://doi.org/10.22054/rjsw.2018.11708

چکیده
  گرایش به رفتارهای پرخطر در بین نوجوانان و جوانان به یکی از دغدغه‌های اصلی جوامع امروزی تبدیل‌شده است. این مطالعه باهدف بررسی کیفی پدیده رفتارهای پرخطر در بین نوجوانان و جوانان درصدد است تا درک روشنی از دلایل و زمینه‌های گسترش آن را فراهم نماید. این پژوهش به روش کیفی و با رویکرد گراند د تئوری انجام‌شده است. روش نمونه‌گیری، هدفمند ...  بیشتر