اثربخشی آموزش معنویت بر کاهش تعارضات زناشویی

ابراهیم شاملو؛ منا قاسمی؛ فرشته رضوانی

دوره 4، شماره 13 ، آذر 1396، ، صفحه 95-120

https://doi.org/10.22054/rjsw.2017.10224

چکیده
  چکیده این تحقیق با موضوع اثربخشی آموزش معنویت بر کاهش تعارضات زناشویی انجام شد. پس از بررسی و مطالعۀ مباحث و دیدگاه‌های گوناگون انجام شده، در خصوص روابط میان متغیرها، تعداد 2 فرضیه مطرح شد. ابزار مورد استفاده پرسشنامه استاندارد تعارضات زناشویی دکتر ثنایی بود. جامعۀ آماری شامل کلیه زوجین مراجعه‌کننده به مراکز مشاوره دادگستری شهرستان ...  بیشتر