نظریهای زمینهای از واچینی یا واسازی عاطفی داغدیدگانِ فقدان‌های غیرمنتظره در برهمکنش عاطفی با بستگان

سیدعلیرضا افشانی؛ علی روحانی؛ نگین نعیمی

دوره 4، شماره 12 ، شهریور 1396، ، صفحه 43-79

https://doi.org/10.22054/rjsw.2017.10036

چکیده
  چکیده در طول تاریخ، مرگ در کنار زندگی به‌عنوان یکی از پدیده‌های اجتماعی از دغدغه‌های مهم بشری بوده است. در این میان مواجهه با فقدان‌های نابهنگام معمولاً سلامت روان، روابط اجتماعی و تعاملات خانوادگی داغدیدگان را دچار نقصان می‌کند. بااینکه مطالعاتی در ابعاد جمعیت شناختی، آداب و آیین خاکسپاری و بُعد مناسکی آن در علوم اجتماعی انجام‌شده ...  بیشتر