فهم تجربه زیسته افراد کارتن خواب در شهر تهران

اکبر بخشی نیا؛ حبیب آقابخشی؛ محمدسعید ذکایی

دوره 4، شماره 11 ، فروردین 1396، ، صفحه 214-262

https://doi.org/10.22054/rjsw.2017.9657

چکیده
  چکیده در دو دهه اخیر نوع خاصی از بی‌خانمانی که کارتن خوابی نام گرفته، در کشور ما و به ویژه در کلانشهر تهران پدیدار شده و مورد توجه قرار گرفته است. کارتن خوابی به نظر کارشناسان اجتماعی ضمن آنکه مسئله اجتماعی تلقی می‌گردد، می‌تواند تبدیل به آسیب اجتماعی شود. کارتن خوابی نشانه و برآیندی از وجود سایر مسایل و آسیب‌های اجتماعی در جامعه ...  بیشتر