رابطه مشارکت اجتماعی با پیشگیری اجتماعی از جرم

اصحاب حبیب زاده؛ هوشنگ فرجی

دوره 4، شماره 11 ، فروردین 1396، ، صفحه 85-121

https://doi.org/10.22054/rjsw.2017.9652

چکیده
  چکیده پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه مشارکت اجتماعی با پیشگیری اجتماعی از جرم انجام شده است. پژوهش از نوع کاربردی و پیمایشی می‌باشد که به­صورت مقطعی انجام پذیرفته است. جامعه آماری تحقیق شهروندان 18 سال به بالای شهر بیجار گروس می­باشند. حجم نمونه 380 نفر برآورد شده و برای نمونه­گیری، از روش خوشه­ای چندمرحله­ای استفاده شده است. ...  بیشتر