تجربه روزمره کارگران میادین میوه و تره بار در شهر تهران (با تاکید بر آسیب‌های اجتماعی)

ستار پروین؛ عبدالحسین کلانتری؛ محمدرحیم صفری

دوره 1، شماره 1 ، مهر 1393، ، صفحه 173-206

https://doi.org/10.22054/rjsw.2015.636

چکیده
  چکیده این مطالعه به بررسی تجربه روزمره کارگران میادین میوه و تره‌بار در شهر تهران و مسائل و آسیب‌های اجتماعی مرتبط با آن می‌پردازد. داده‌های این تحقیق از طریق روش تحقیق کیفی و با استفاده از تکنیک‌های مصاحبه و مشاهده گردآوری شده است. حجم نمونه 30 نفر می‌باشد و تعداد این حجم، با رسیدن به اشباع نظری در میادین میوه و تره بار پایان یافت. ...  بیشتر