پیامدهای اخلاقی رفاه اجتماعی

سعید وصالی

دوره 1، شماره 1 ، مهر 1393، ، صفحه 71-102

چکیده
  چکیده آزادی‌های فردی امر اخلاقی را برجسته می‌سازند و پدیده شهروندی آن را تقویت می‌کند. برقراری روابط بین فردی در دوران جدید از سهولت بیشتری برخوردار شده و اعتماد بین انسان‌ها را فزونی بخشیده است. مشخصه ‌اندیشه ورزی انسان در زندگی اجتماعی رشد نموده و تعادل اجتماعی را میسر می‌سازد. جستجوی عدالت از این طریق امکان پذیر شده و موجبات ...  بیشتر