بررسی تأثیر ویژگی‌های شخصیتی بر میزان سلامت اجتماعی جانبازان شیمیایی

امیرمحمود حریرچی؛ بهزاد خدری؛ فریده سادات مومنی ماسوله

دوره 1، شماره 1 ، مهر 1393، ، صفحه 39-70

https://doi.org/10.22054/rjsw.2015.632

چکیده
  چکیده مطالعه و بررسی وضعیت ابعاد سلامت جانبازان شیمیایی  کشور از هر نظر حائز اهمیت است و توجه به اصل فردیت و مشارکت در ارائه خدمات و تعیین وضعیت جانبازان نیز از اهمیت بسزایی برخوردار است. مطالعه حاضر به بررسی تأثیر ویژگی‌های شخصیتی بر میزان سلامت اجتماعی جانبازان شیمیایی و به دنبال آن تعیین رابطه و سهم نسبی هر یک از این ویژگی‌ها ...  بیشتر