رابطه انواع شبکه‌های اجتماعی و سلامت در سالمندان

الهام محمدی

دوره 4، شماره 12 ، شهریور 1396، ، صفحه 107-141

https://doi.org/10.22054/rjsw.2017.10038

چکیده
  چکیده نوع شبکه اجتماعی که توصیف کننده محیط بین فردی است برای بررسی هدفمند وضعیت سلامت جمعیتها قابلیت کاربرد دارد. در این پژوهش شناسایی انواع شبکه اجتماعی در میان سالمندان و مقایسه سلامت (جسمی ‌و روانی) در انواع شبکه‌های شناسایی شده، مد نظر است. مطالعه به صورت پیمایشی و با استفاده از پرسشنامه SF-12 و چک لیست ویژگی‌های ساختاری و تعاملی ...  بیشتر