راهکارهای ارتقاء و بهینه‌سازی پژوهش‌های مددکاری اجتماعی در ایران

محمد زاهدی اصل؛ محمدعلی حق دین؛ حمیده عادلیان؛ مرضیه قرائت خیابان؛ الهام محمدی؛ اسماعیل عالیزاد

دوره 7، شماره 25 ، آذر 1399، ، صفحه 179-210

https://doi.org/10.22054/rjsw.2022.65312.549

چکیده
  مطالعات در ایران نشان می‌دهد که با وجود رتبه مناسب کشور در تولید دانش، از این ظرفیت در راستای منافع ملی استفاده نمی‌شود. بدین لحاظ پژوهش حاضر با هدف تبیین و موشکافی وضعیت موجود اثربخشی پژوهش‌های مددکاری اجتماعی و راهکارهای ارتقاء این اثربخشی انجام گردید. این پژوهش به روش کیفی انجام شده و داده های مورد نیاز از طریق مصاحبه فردی نیمه ...  بیشتر