این نشریه مقالات معتبر در حوزه های ذیل را به چاپ می رساند: مددکاری اجتماعی رفاه اجتماعی سلامت اجتماعی امنیت اجتماعی مسائل اجتماعی هنجارها
تشدید کننده ها و تعدیل کنندهای تعارضات زناشویی حاصل از سوختگی

نیکان نیک بخت؛ طلعت اله یاری؛ مصطفی دهمرده ای

دوره 9، شماره 32 ، تیر 1401، ، صفحه 189-259

https://doi.org/10.22054/rjsw.2023.71294.641

چکیده
  این تحقیق باهدف شناخت تعدیل‌کننده‌ها و تشدیدکننده‌های تعارضات زناشویی حاصل از سوختگی انجام‌شده است. تحقیق حاضر ازنظر هدف اکتشافی است. روش انجام این تحقیق روش تحلیل محتوای کیفی است و تکنیک گردآوری داده‌ها مصاحبه عمیق است.روش نمونه‌گیری در این پژوهش روش نمونه‌گیری در دسترس است .برای تحلیل داده‌ها از تکنیک تحلیل تماتیک( مضمون) ...  بیشتر

اثربخشی آموزش معنویت بر کاهش تعارضات زناشویی

ابراهیم شاملو؛ منا قاسمی؛ فرشته رضوانی

دوره 4، شماره 13 ، آذر 1396، ، صفحه 95-120

https://doi.org/10.22054/rjsw.2017.10224

چکیده
  چکیده این تحقیق با موضوع اثربخشی آموزش معنویت بر کاهش تعارضات زناشویی انجام شد. پس از بررسی و مطالعۀ مباحث و دیدگاه‌های گوناگون انجام شده، در خصوص روابط میان متغیرها، تعداد 2 فرضیه مطرح شد. ابزار مورد استفاده پرسشنامه استاندارد تعارضات زناشویی دکتر ثنایی بود. جامعۀ آماری شامل کلیه زوجین مراجعه‌کننده به مراکز مشاوره دادگستری شهرستان ...  بیشتر