نویسنده = �������� �������� ��������
زیست بزهکارانه: بررسی فرایند بزهکارشدن نوجوانان در محلات کم برخوردار شهرخرم آباد

دوره 7، شماره 25، آذر 1399، صفحه 133-178

10.22054/rjsw.2021.53505.414

مجتبی ترکارانی؛ الهام مرادی نژاد؛ امین روشن پور