نویسنده = ������������ ��������
بررسی ابعاد اجتماعی معلولیت، یک مرور نظام مند

دوره 7، شماره 26، اسفند 1399، صفحه 53-101

10.22054/rjsw.2021.51214.395

مریم لطیفیان؛ اسما بنی اسد؛ محمد کمالی