تبیین نگرش زنان به شکاف جنسیتی و کسب پایگاه‌های اجتماعی (مطالعه موردی: زنان 30-40 سال شهر تهران)

سروش فتحی؛ مهدی مختارپور

دوره 4، شماره 13 ، آذر 1396، ، صفحه 73-94

https://doi.org/10.22054/rjsw.2017.10223

چکیده
  چکیده در تمام جوامع رو به رشد شکاف و تبعیض جنسیتی مشاهده می‌شود. مسئله اشتغال،‌ تحصیلات دانشگاهی، فونکسیون های اجتماعی و سایر موقعیت‌هایی که در آن زن‌ها نادیده گرفته‌ شده و یا به‌عنوان رتبه دوم اهمیت به آنها نگریسته شده است، مثال‌هایی بارز از این نابرابری‌ها هستند. ازاین‌رو این تحقیق به‌منظور سنجش نگرش زنان شهر تهران به شکاف ...  بیشتر