نویسنده = ������������ ��������������
اثربخشی آموزش معنویت بر کاهش تعارضات زناشویی

دوره 4، شماره 13، آذر 1396، صفحه 95-120

10.22054/rjsw.2017.10224

ابراهیم شاملو؛ منا قاسمی؛ فرشته رضوانی