نویسنده = ���� ���������� ��������
فراتحلیل عوامل خطر موثر در ارتکاب مجدد جرم

دوره 5، شماره 15، فروردین 1397

10.22054/rjsw.2018.10950

حبیب آقابخشی؛ ابوتراب طالبی؛ رسول گل جویی