اثربخشی آموزش مهارت‌های زندگی بر سازگاری زناشویی.

سعداله دارابی؛ مجید کاظمی اصل؛ محمد حسین مسعودی

دوره 1، شماره 2 ، دی 1393، ، صفحه 121-143

https://doi.org/10.22054/rjsw.2014.1525

چکیده
  چکیده این مقاله باهدف بررسی اثربخشی آموزش مهارت‌های زندگی برافزایش سازگاری زناشویی انجام شده است. همچنین به بررسی اقدامات مشاوره‌ای در زمینه آموزش‌های مهارت‌های زندگی در بهبود روابط میان زوجین و افزایش سازگاری آنان در زمینه زندگی مشترک پرداخته است. روش:پژوهش با توجه به اهداف و ماهیت آن شبه آزمایشی با پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه ...  بیشتر