نویسنده = ���������� �������� ��������
اثربخشی آموزش مهارت‌های زندگی بر سازگاری زناشویی.

دوره 1، شماره 2، دی 1393، صفحه 121-143

10.22054/rjsw.2014.1525

سعداله دارابی؛ مجید کاظمی اصل؛ محمد حسین مسعودی