نویسنده = ���������� ������������
برساخت اجتماعی خودکشی: ارائه یک نظریه مبنایی.

دوره 1، شماره 2، دی 1393، صفحه 95-121

10.22054/rjsw.2014.1524

امید قادر زاده؛ کوهیار پیری